Lizings.

Lizings.

Бесплатно!

Galvenie ar lizingu saistitie termini.5
Lizinga ligums.
Lizinga samaksa.
Lizinga prieksrocibas un trukumi.
Lizinga maksajumu grafiks(DM).1
Izmantota literatura.

Galvenie ar lizingu saistitie termini.
Lizinga ligums.
Lizinga samaksa.
Lizinga prieksrocibas un trukumi.
Lizinga maksajumu grafiks(DM).
Izmantota literatura.

)

Описание работы

Lizings.

????Lizings(noma):
— kustamoun nekustamo objektu lietosanas tiesibu izmantosana par noteiktu atlidzibu;razosanas prieksmetu vai iekartu noma ar vai bez izpirksanas tiesibam.[1]

Lizings ir seviska kredita attiecibuforma, kura dod iespeju uznemejam iegadaties kustamo un nekustamo ipasumu,neiznemot no apgrozibas lielas naudas lidzeklu summas investiciju veiksanai.[2]

Lizings irfinansejuma veids, kura procesa lizinga nemejs iegust lizinga objektu, par kuruir samaksajis lizinga devejs. Lizinga gaita lizinga nemejs norekinas ar lizingadeveju par aizdoto naudu (maksa procentus) un atkariba no lizinga veida maksamasinas amortizacijas maksu vai izpirkuma maksu.[3]

Kas ir lizings un katas darbojas. Runajot vienkarsa valoda – jus aiznematies naudu no kadas lizingakompanijas un atdodat to veikalam, kura velaties iegadaties kadu preci. Kamerparads nav nomaksats, lizinga objekts ir lizinga kompanijas ipasums, bettiklidz tas izdarits prece ir jusu.[4]

?

Galvenie ar lizingu saistitie termini.5

1. Lizinganemejs ir fiziska vaijuridiska persona, kas iegadajas lizinga objektu un maksa ikmenesa maksu kassastav no amortizacijas maksas (vai izpirkuma maksas), procentiem un citiemmaksajumiem (komisijas maksas, papildus maksajumi, soda naudas utt.).

2. Lizingadevejs ir lizinga kompanija.
3. Lizinga objektsir tas prieksmets (piemeram masina, dzivoklis, iekartas u.t.t.), ko lizinganemejs lieto un maksa par to lizinga devejam.
4. Lizinga maksa (tiek saukta ari par nomas maksu, izpirkuma maksu,lizinga maksajumu un tamlidzigi) ir maksa, ko lizinga nemejs maksa lizingadevejam katru menesi (vai ceturksni) un ta sastav no lizinga objekta izpirkumamaksas, procentiem, komisijas maksas, PVN un, iespejams, citiem maksajumiem. Irdazadas metodes, ka tiek aprekinata lizinga maksa, un, atkariba no tas, lizingamaksa var but nemainiga visu lizinga periodu vai ari mainities atkariba noklienta prasibam.
5. Lizinga objektaizpirkuma maksa ir summa par kuru tiek samazinata lizinga objektanenomaksata summa (citiem vardiem sakot, ta ir lizinga nemeja parada atmaksalizinga devejam).
6. Lizinga objektanenomaksata summa ir ta lizinga objekta dala, par kuru lizinga nemejs velnav norekinajies lizinga devejam (t.i. summa, kuru lizinga nemejs vel ir paradalizinga devejam). Aprekinamo procentu lielums ir tiesi atkarigs no sis summas(jo lielaka summa, jo lielaks procentu maksajums).
7. Procenti tiekaprekinati no lizinga objekta nenomaksatas summas par realo aizdevuma periodu(vairuma gadijumu menesi).
8. Liguma komisijas maksair komisijas maksa par lizinga liguma sastadisanu, lietas izskatisanu unadministrativo proceduru veiksanu.
9. Gadasadardzinajums (reizem nekorekti saukts ari par lizinga procentu, kaut ganlizinga procenti pec butibas ne ar ko neatskiras no parastiem kreditprocentiem)ir procentuali izteikta summa, ko lizinga nemejs parmaksa par lizinga objektu,t.i. 5% gada sadardzinajums nozime, ka lizinga nemejs katru gadu parmaksas 5%no sakotnejas lizinga (aizdevuma) summas.

Lizinga devejs iegadajas razosanas lidzeklus (iekartas,darba galdus, masinas utt.) un tos iznoma nosakot nomas maksu vai procentulikmi. Pastav dazadi lizinga veidi:

Обзоры

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “Lizings.”

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *