Техніка і технологія торгівлі

Техніка і технологія торгівлі

Бесплатно!

Техніка ітехнологія торгівлі
Обладнання та планування магазинів.
Правила продажу алкоголь них на поїв
Організація перевезення товарів автомобільнимтранспортом
Техніка торгівлі планування магазинів
Правила продажу перевезення товарів

Описание работы

8. Обладнання та планування магазинів.
Основ на проблема роз робки планування магазина –наявність великого числа конфліктуючих факторів. Насамперед покупці повиннірухатися по магазину і купувати більше товарів, ніж вони плану вали.
При розташуванні товарів у торговому залі враховується кіль ка факторів:
· оптимальне використання простору торгового залу,
· оптимальне розташування товарнихгруп,
· розташування основ них і додатковихточок продажу,
· способ и уповільнення потоку покупців
1. Оптимальне використання простору торгового залу.
Як правило, 40% площі торгової точки займає торгове устаткування (полки, холодильне устаткування, стел ажі і т. д.), розташоване в залежності від формиприміщення максимально вигідно. Приблизно 60% площі торговоїточки необхідно залишати для руху покупців (забезпечення вільного руху покупцяпо магазині, правила технік и безпеки і т. д.), щоб покупці почували себе комфортно.

?

Існує кіль ка можливих варіантів розташування торгового устаткування.

?

Мал. 1. Тип и розташування торгового устаткуванняусередині торгового залу.
Розташування товар них груп.
Після визначення типу розташування устаткування в торговій точці, потрібновизначити ефективне розташування товар них груп. При розташуванні товар них групвизначальними є два момент и:
v Пріоритетність місця в торговому залі
v Поділ товар них груп на категорії в залежності від популярності серед постійних покупців
Пріоритетністьмісця в торговому залі.
Відом о, що пріоритетні місця в торговому залі визначаються в залежності від потоку покупця, тобто від того шляху, що проходить більшість покупців. Товар найвищої якості, самий широко рекламований і на віть самий популярний товар не буде продаватися, якщо йог о позиція в магазині підібра на невдало.
У магазині існує природний напрямок руху покупців, що повинен визначатисяще на стадії проектування магазина: розташування входу, торгового устаткуванняв залі і ка с. Рух потоку покупців повинен бути розрахований заздалегідь іпідібраний з максимальною вигодою, даючи на огляд покупцю якнайбільше товарів.
· ?80-90%покупців обход ять усі точки продажу, розташовані по периметру торгового залу і лише40-50% покупців обход ять внутрішні ряди.
· найбільше “гарячими» місцямипри цьому є початок потоку покупця і зона ка с.
На малюнку показана залежність продажів від руху покупців, тобто відсотокпокупців, що, приходиться на кожен квадрат.
Біля ка с покупець проводить час у черзі і нічим не зайнятий. Тому зона ка с єпривабливої для тих товарів, що частіше інших купуються під вплив імпульсу(жувальні гумки, солодкості, на пої і т. д.) Та кож добре розташовувати в цій зонігазет и і журнал и – покупець може взят и їх для перегляду і потім купит и.
? От же, пріоритетні місця в торговому залі:
Таким чином, при розташуванні основ них і додаткових точок продажу яко го-не будь товару, необхідно задумуватися про по ведінку покупців у торговій точці, існуючому розташуванні устаткування і конкурентів у залі, а та кож йти на нестандартні рішення. Правильно розміщений товар зав жди буде давати виробнику і магазину максима льну вигоду.
Особливо гостро стоятьпроблеми, коли відбувається реконструкція магазинів, радянського періоду, томущо в и можете с обі уявити — у середині міста на найкращих місцях буває сама складна ситуація знерухоміс тю. І часто беруть магазин и, що в же існу вали. Як правило, більшістьрозрахована на заприлавочну форму торгівлі. Коли відбувається перехід на самообслуговування, то виникаютьпроблеми з тим, що валитьсявнутрішня логістика магазину — аджевона теж була розрахована на прилавочну форму торгівлі, і через це виникають серйозні складності. Плюс до цьоготреба додати так у річ: якщо ми маємо с праву з убудовано-прибудованими магазинами, то до дається проблема у вигляді несу чих конструкцій, що уже реально існують і які практично ніяк не можнаперенести. Часто зустрічаються витягнуті магазин и, що мають с воєрідну форму через вис тупи, утворених під’їздами житлових будинків, несучими колонами. Виходить, щомагазин уже спроектований, він починає свою діяльність будучи реально важко керованим.
Для витягнутих довгих приміщень переважніше розміщення стел ажів по перечне, а не подовжнє. Ми багато разів зіштовхувалися напрактиці з подовжнім розміщенням -у таких умов ах дуже погано працюється. У деяких випадках, коли ми маємо с праву з витягнутими магазинами, то кіль кість покупціврізко зростає з настанням сильної жар и, сильного холод учи дощу. Але іноді магазин и мають кутовуформу.
Тепер про спів відношення торгов их площ і неторгових приміщень. Тут ситуаціязалежить від конкретного міста, від того, що не скрізь однако во складаєтьсяситуація з постачальниками. Багаточого зале жить від компактності — від відстані від магазина до постачальників. Є такі ціка ві міста для торгівлі, як Одеса, де місто надзвичайно компакт не (мається на у вазі ті части ни міста, де реально прожив ає більшістьнаселення, крім приморської смуги, де знаходяться місця відпочинку і котеджі). У таких випадках можна скорочувати підсобніприміщення. Але бувають регіони, де постачання дуже щіль но організов ані або є засилля постачальників — там, звичайно, скорочення підсобнихприміщень невигідно і передчасно.
Що сто сується самого планування торгового залу, то дуже важливо на моментіпроектування ус відомлювати, що на вузьких ділянках не можна ні в яком у разі ставит и товар и, напридбання як их покупцю потрібен час. Вони погано працюють. Тому на ці місцякраще проектувати ті товар и, що будуть купуватися імпульсно. У ряді випадків, якщо є можливість, можна купит и доз віл на те, щоб трошки винести фасад. Хоча б у формі еркерів. Викладення в цьому випадку буде працювати на дві сторон и — вонабуде сприйматися і з залу і зовні.
Важливе виділення зон у магазині. Перша зона магазина може бути відведена під продукт и, що умов но відносяться до «снідан ку» і»здоровому харчуванню». Там розташовуються овочі-фрукт и, мінеральна вода. В другий, як правило, знаходяться основні продукт и харчування. Ітретя зона виділяється для кондитерських виробів, чаю-кави. Вон а ж присвяченасвятам.
Важливо враховувати і досить висок у роль магазина, як місце проведення доз вілля. Саме томупередбачити зону для просування товару ще на етапі проектування — надзвичайноважливо. Ми єприхильниками синхронізованих реклам них акцій. Акції повинні відбуватися синхронно, щоб була можливістьпрезентувати товар і за прилавком, якщо є заприлавочна форма торгівлі, і товар у вільном у доступі.
Кіль ка слів про по милки при плану ванні залу. Часто зустрічається такапомилка: коли хо чуть зробити магазин більш престиж ним, солідним, то роблятьдуже серйозний перебір, виставляючи дорогі марки. Ті марки, що явно бувають не по кишені людям, що проживають на даній території. Ну, скажем о, якщо магазин знаходиться в місці, де сере дня зарплата складає 300 гривень, то на видному місці не вар то ставит и сир порядку 40-50 гривень кілог рам. Нічого крім негативного відношення покупців до дан ого магазина йог о к ерівництво не отримає.
Або ось ще дивний приклад, с відками яко го можна стати: знизувиставляються в морозильних камерах пельмені по 10 гривень кілог рам, а зверху -коньяк по 700 за пляшку. Важко уявити с обі покупця, що у здоровому роз умі купуєпельмені по 10 гривень і потім запив ає їх елітним коньяком.
Відомий випадок, коли алкоголь ну секцію оформили дорогими мат еріалами івин если на вхід, і покупці відразу зробили висновок: «Все, дешевої горілки більше в же небу де». Продажі по алкогольному відділу сталинадзвичайно низькими.
Узагалі, на етапі проектування, треба чітко ус відомлювати, на як их людейрозрахований магазин: под бати, щоб покупці почували б себе в ньому досить упевнено. Покупець повинен себе почувати королем у магазині, і ніщо йог о не повинно дратувати чи принижувати. Не вар то, на приклад, виставляти дитячі іграшки по 40 дол арів у місцях, де покупці явно не зможуть їх купит и, і будуть почувати себе збитковими людьми.
Є дуже цікавий спосіб контролю: длят ого, щоб зрозуміти, чи правильно в и зробили магазин і чи правильно у вас організовано викладення, досить у кількох місцях сфотографувати ваш торговийзал. Якщо на фотографії в и бачите безліч людей, що нахилилися або при сіли(іноді на «контрольках» по шість чоловік одночасно сидять на корточкахабо стоять, нахилившись), це явно показує, що в магазині є серйозні по милки.
Ще один момент. Я кий дуже важливийдля продовольчих і непродовольчих магазинів: це точки дії, к уди у тягуєтьсяпокупець. Це так називані роз продажі поблизу входу, це можуть бути рекламніакції, роз продажі. І необхідно, щоб ці точки сприяли проходженню покупців через весь магазин.
На стадії проектування точки повиннабути закладе на основа. Там повинна бути проведена підводка — хоча б електрична. Крім того, повинні орієнтовно визначитися з частками викладення для товарнихгруп, щоб потім не було міркувань, к уди нам усі товар и покласти. Требаобов’язково продумати маршрут и по переміщенню товарів у зал. Тому що проводитиреконструкцію після початку робот и магазина — дуже недоціль но. Якщо розташуватиалкогольний відділ у місці руху візків, на як их товар буде доставлятися в зал, то вас, природно, очікують утрат и — товар б’ється. Крім того, покупці не хочутьвибирати товар у тому місці, де будуть штовхатися вантажники.
Особливо це сто сується елітних вин, що вимагають у ваги. Сам процес вибору доставляє покупцям насолоду. І якщо в цеймомент вас штовхають, то відбувається суцільне розчарування.
Крім того, зіштовхуються з таким об’ємним викладенням, що товар и почина ли падати під ноги, коли покупець браво дин предмет. Таке викладення не працює.
Якщо в и помітите неефективністьвикористання торгов их площ, магазин працює неефективно, то про виною цьому, як правило, є розміщення товар них груп, а не викладення. З цим прорахункам більшевсього зіштовхувалися в регіональних мер ежах — там стратегічний моменту пускається, відбуваються втрати.
На приклад, ми зштовхнулися з тим, якз однієї сторон и стелажа стояли шоколадні цукерки, а з іншої сторон и стелажа -туалетні йоржики. Вони красиво над цим усім піднімаються. Або елітний алкоголь стоїть поруч із сосками для малят і шоколад ними цукерками.
До речі, розмовляючи з багатьмалюдьми, з’ясували, що вони усе ще вважають, що перехід на форматсамообслуговування веде до серйозного підняття цін…
От же, у процесі планування магазинів, для більш ефективної організація торгового простору, необхідно: 1. Звернути у вагу на де які важливі особливості реконструкції магазинів. А саме на:
§ Роль фасаду і можливості йог о використання.
§ Особливості реконструкції убудовано-прибудованих магазинів радянського періоду.
§ Особливості реконструкції промислових об’єктів при розміщенні в них торгов их підприємств.
§ Спів відношення торгов их і неторгових площ.
§ На підходи для залучення пішоходів і автомобілістів.
2. Плануючи торговий зал, важливо грамотно організувати зон и для просування товару. А та кож:
· Вивчити не долік и, що найчастіше зустрічаються при плану ванні торгового залу.
· Прагнути до комплексного придбання.
· Вивчити можливості вхідної зон и.
· Правильно розмістити товар и, що визначають імідж магазина.
· Оцінити можливості організації найкоротшого маршруту для покупців.
· Просувати магазин і постачальників.
3. Важливим моментом є ефективна в заємодія з ком паніям и, що здійснюють проектування і постачання устаткування. Сюди входить:
u Підготовка завдання.
u Оцінка і добір варіантів.
При розробці і застосуванні стандартів для мереж магазинів ключовими моментами є:
O Концентрація ресурсів на пріоритетних напрямках.
O С воєчасність.
Це дає наступні пере ваги:
vзниження витрат при функціонуванні магазинів;
vмінімізацію в трат, зв’язаних з некваліфікованою роботою спів робітників.
vусунення негативного ефекту від поділу операцій, в трат інформації в ком паніях з різною організаційною структурою.
vУдосконалювання процедур и адаптації спів робітників.
vСпрощення централізованого аналізу і контролю.
vМожливість здійснювати оптимальне планування торгов их залів різної конфігурації (при реконструкції існую чих магазинів).
vПоліпшення планування і торгового устаткування для нов их магазинів.
vЕфективне використання торгов их площ.
vВикористання передового досвіду, можливість порівняння.
Для ефективної організації торгового простору необхідно звернути у вагу на де які мережні стандарт и і правила:
O На а сортимент;
O На принцип и організації торгового простору.
O На підтримку запасу і порядку в залі протягом дня.
O На сезонні і святкові зміни.
O На розміщення і викладення товарів.
O На норматив и місця для груп товарів.
O На ваше торгове устаткування.
O На розробку програм лояльності і метод и стимулювання продажів.
Важливим моментом є оптимізація а сортименту:
u Робота з товар ними групами.
u Спів відношення марок для різних груп покупців.
u Правила виділення товарів-лідерів.
u Правила до бору і введення нов их марок.
u Методика аналізу й оптимізації а сортименту.
Не можна ігнорувати правила і можливість розміщення реклам них мат еріалів у магазинах.

38. Правила продажу алкоголь них на поїв.
ПРАВИЛА торгівлі алкоголь ними напоями (ЗАТВЕРДЖЕНІ поста новою Кабінету Міністрів України від 30 ли пня 1996 р. N 854).
Ці Правила визначають основні вимоги до роздрібної торгівлі горілкою і лікеро-горілчаними виробами, вином виноград ним та плодово-ягідним, коньяком, шампанським, вином ігристим (далі — алкогольні на пої) і спрямовані на забезпечення прав споживачів щодо належної якості товару і рівня торгівельного обслуговування.
Алкогольні на пої — продукт и, одержані шляхом спиртового бродіння цукровміс них мат еріалів або виготовлені на основі харчових спиртів з вміс том спирту етилового по над 1,2 відсотка об’ємних одиниць, які відносяться до товар них груп Гармонізованої систем и опису і кодування товарів під кодами 22 04, 22 05, 22 06, 22 08.
Торгівля алкоголь ними напоями — діяльність з продажу алкоголь них на поїв безпосередньо громадянам та іншим кінцевим споживачам для їх особ истого некомерційного використання незалежно від форм и розрахунків, у тому числі на розлив у ресторанах, кафе, барах, інших підприємствах громадського харчування.
Торгівля алкоголь ними напоями здійснюється через спеціалізов ані підприємства, в тому числі фірмові, спеціалізов ані відділи (секції) підприємств з універсальним а сортиментом продовольчих товарів, підприємства чи спеціалізов ані відділи (секції) магазинів споживчої кооперації, а та кож підприємства громадського харчування.
Ці правила поширюються на в сіх суб’єктів господарської діяльності на території України незалежно від форм власності, які зареєстровані в установлен ому порядку і мають ліцензію на право роздрібної торгівлі алкоголь ними напоями, отриманий згідно з вимогами законодавства.
Працівник и суб’єк та господарської діяльності, які безпосередньо здійснюють зберігання та продаж алкоголь них на поїв, повинні мат и спеціа льну професійну ос віту (підготовку): знати а сортимент і якісні характеристики на поїв, о знаки браку, правила підготовки на поїв до продажу, принцип и їх розміщення і викладення; правила зберігання та терміни реалізації на поїв; правила робот и з реєстраторами розрахункових операцій, порядок розрахунків з покупцями; вид и торговельного обладнання, інвентарю і правила користування ними; правила санітарії і гігієни; правила технік и безпеки, правила пожежної безпеки тощ о.
Суб’єкт господарської діяльності зобов’язаний забезпечити стан приміщень для роздрібної торгівлі алкоголь ними напоями згідно із санітарно-технічними, санітарно-гігієнічними, технологічними, протипожежними та іншими нормами. Суб’єкт господарської діяльності повинен мат и торговельне приміщення (будівлю) площею не менш як 20 к в. метрів, обладнане відповідним торгівельно-технологічним устаткуванням (вітри ни, прилавки, пристінні гірки тощ о), охоронною і протипожежною сигналізацією, з достатнім ос вітленням, опаленням і вентиляцією, а у випадках, передбачених законодавством, забезпечити умов и для застосування реєстраторів розрахункових операцій, зберігання мат еріальних цінностей.
Алкогольні на пої повинні надходити до торговельної мережі з наклад ними, товарно-транспорт ними наклад ними, а та кож сер тифікатами відповідності державної систем и сер тифікації або с відоцтвами про визнання чи їх копіям и, засвідченими постачальником.
Суб’єкт господарської діяльності зобов’язаний забезпечити згідно із статтями 18 та 19 Закону України «Про захист прав споживачів» надання споживачам необхідної, доступної та достовірної і с воєчас ної інформації про товар и, а та кож на вимогу споживачів — додаткової інформації про наявність сер тифіка та відповідності, документ и, що підтверджують якість та ціну товару.
Режим робот и спеціалізованих магазинів, спеціалізованих відділів, секцій в становлюється суб’єк том господарської діяльності за погодженням з органами місцевого самоврядування.
Суб’єк ту господарської діяльності, я кий здійснює роздрібну торгівлю алкоголь ними напоями, за бороняється приймати для продажу та зберігання алкогольні на пої від юридичних і фізичних осіб, які не мають ліцензії на виробництво або на право імпорту чи оптової торгівлі алкоголь ними напоями.
Роздрібна торгівля спиртом етиловим, коньячним і плодов им, спиртом етиловим рек тифікован им виноград ним, спиртом етиловим рек тифікован им плодов им за бороняється.
Роздрібна торгівля алкоголь ними напоями за бороняється:
o у приміщеннях та на території дошкіль них, навчальних закладів і закладів о хорони здоров’я;
o у приміщеннях спеціалізованих торговельних підприємств, які здійснюють торгівлю товарами дитячого а сортименту або спортивними товарами, а та кож у відповідних відділах (секціях) універсальних торговельних підприємств;
o у місцях проведення спортивних змагань;
o в інших місцях, визначених органами місцевого самоврядування;
o з торговельних автоматів;
o з рук та у невизначених для цього місцях.
Продаж алкоголь них на поїв громадянам, які не досягли 18-річного віку, за бороняється. В разі виникнення сумнів у щодо віку покупця продаж алкоголь них на поїв здійснюється за умов и пред’явлення документа, що засвідчує йог о вік.
Не доз воляється здійснювати продаж алкоголь них на поїв працівниками суб’єк та господарської діяльності, як им не виповнилося 18 років.
Зберігання та реалізація алкоголь них на поїв, крім алкоголь них на поїв з вміс том спирту етилового від 1,2 до 8,5 відсотка об’ємних одиниць, вироблених в Україні, доз воляється тільки за наявності марки акцизного збору встановленого зраз ка на пляшці або на іншій тарі згідно із законодавством. Порядок запровадження марок акцизного збору ре гулюється законодавством.
Пакування, маркування, транспортування, приймання, зберігання, продаж алкоголь них на поїв здійснюються відповідно до вимог, передбачених законодавством та норматив ними документами.
Алкогольні на пої повинні бути марковані в доступній для споживача формі згідно із законодавством про мови. На лицьовій стороні етикетки кожної пляшки або самої пляшки (іншого посуду) горілки та лікеро-горілчаних виробів зазначаються:
§ загальна та власна назви виробу;
§ найменування виробника;
§ знак для товарів і по слуг;
§ географічна назва місця виготовлення виробу, якщо найменування виробника не відображає місця розташування підприємства;
§ вміст спирту (% об.);
§ місткість посуду;
§ штриховий код повинен бути нанесений на видим у сторону етикетки або контретикетки, чи пляшки (іншого посуду);
§ вміст цукру (якщо це регламентується норматив ними документами);
§ позначення нормативного документа (для продукції вітчизняного виробництва).
На видимій стороні етикетки або контретикетки, або корка, або пляшки (іншого посуду) повинні бути зазначені дата виготовлення виробу, код підприємства та номер ліцензії на виробництво.
На лицьовій стороні етикетки кожної пляшки або самої пляшки (іншого посуду) продукції виноробства зазначаються:
O назва держав и;
O найменування підприємства та йог о місцезнаходження;
O знак для товарів і по слуг;
O назва продукції;
O місткість посуду;
O вміст спирту (% об.);
O вміст цукру (крім сухих вин, шампанських, ігристих вин та коньяку) (% мас.);
O дата виготовлення (на видимій стороні етикетки або контретикетки, або корка, або пляшки (іншого посуду);
O позначення нормативного документа (для продукції вітчизняного виробництва);
O штриховий код повинен бути нанесений на видим у сторону етикетки або контретикетки, або пляшки (іншого посуду);
O наявність ароматизаторів, бар вників (у разі їх використання).
Термін витримки марочних вин та позначення «Марочне», вік коньячних спиртів марочних коньяків і коньяків спеціальних назв повинні бути зазначені на кольєретці.
На пляшках з колекційними винами та коньяками повинні бути наклеєні додаткові яр лики із зазначенням «Колекційне (колекційний), додатково витримане (витриманий) в колекції ___років».
На шийку пляшки з колекційним вином повинна бути наклеєна кольєретка із зазначенням рок у урожаю винограду, з яко го виготовлене вино.
На етикетках пляшок з вином контрольованих за походженням назв обо в’язково повинен бути напис «Вино контрольованих за походженням назв», а на контретикетках — схематичне зображення території району, де виготовлене вино, із позначенням виноград них ділянок.
На пляшці з вермутом повинна бути контретикетка або додаткова етикетка, на якій зазначаються дані про основний склад напою і погоджені з Міністерством о хорони здоров’я рекомендації щодо йог о вживання.
На пляшки з усіма видами продукції виноробства можуть бути наклеєні контретикетки, які містять додаткову інформацію про на пої.
Етикетки на алкогольні на пої, які реалізуються в підприємствах громадського харчування, повинні бути марковані штампом (печаткою) цього підприємства.
Не доз воляється продаж алкоголь них на поїв у пляшках (іншій тарі) без етикеток або чіткого маркування, з наявними о знаками бою (тріщи ни, сколювання шийки, пошкодження закорковування тощ о), у не герметично закоркованих пляшках, з наявніс тю сторонніх і завис лих част инок або каламуті, осаду, з простроченим терміном придатності, якщо це не передбачено стандартом.
Продаж колекційних вин з осадами, що швидко осідають і не створюють муті, доз воляється, якщо це передбачено стандартом.
Продаж горілки та лікеро-горілчаних виробів здійснюється виключно у передбаченій діючими стандартами скляній тарі, бляшанках із харчового алюмінію, а та кож у су венірних пляшках та художньо оформлен ому по суді із скла чи глазурованої к ерамік и місткіс тю 0,05 л, 0,1 л, 0,2 л, 0,25 л, 0,33 л, 0,37 л, 0,375 л, 0,4 л, 0,45 л, 0,5 л, 0,61 л, 0,7 л, 0,75 л, 1,0 л і більше.
Продаж виноробної продукції здійснюється виключно у передбаченій діючими стандартами скляній тарі, а та кож у су венірних пляшках, художньо оформлен ому по суді із скла, глазурованої к ерамік и або дерева, упаковці типу «Tetra-Pak» місткіс тю 0,05 л, 0,1 л, 0,2 л, 0,25 л, 0,375 л, 0,4 л, 0,45 л, 0,5 л, 0,61 л, 0,7 л, 0,75 л, 1,0 л і більше. Продаж вин виноград них натуральних сухих здійснюється та кож у тарі (по суді) місткіс тю від 100 до 500 л, виготовленій з мат еріалів, дозволен их для контакту з алкоголь ними напоями, і у такому випадку передбачені пунктом 14 вимоги щодо маркування виноробної продукції не застосовуються.
Установлені цим пунктом вимоги до місткості тари (посуду) не застосовуються до алкоголь них на поїв імпортного виробництва.
Алкогольні на пої зберігаються у спеціальних приміщеннях, відо мості про місцезнаходження як их заносяться до Єдин ого державного реєс тру місць зберігання. Приміщення для зберігання алкоголь них на поїв повинні добре вентилюватися, не мат и стороннього запаху, бути непроникними для прям их променів с вітла, обладнані охоронною сигналізацією. Алкогольні на пої розміщуються в приміщеннях для зберігання за групами, видами, марками.
Закорковані пляшки з алкоголь ними напоями зберігають у горизонтальному положенні з метою запобігання висиханню корку, а пляшки з іншою укупоркою — у вертикальному положенні.
Алкогольні на пої зберігають при температурі:
u горілку та горілку особливу — від -5 градусів С до +25 градусів С;
u лікеро-горілчані вироби — від +10 градусів С до +20 градусів С і відносній вологості по вітря не більш як 85 відсотків;
u вино — від +8 градусів С до +16 градусів С (напів солодке, напівсухе — від -2 градусів С до +8 градусів С);
u коньяк — не менш як +5 градусів С.
У торгівельному залі на відповідном у торгівельному обладнанні повинні бути виставлені алкогольні на пої у повному а сортименті, на явному у суб’єк та господарської діяльності.
Алкогольні на пої розміщують за групами, видами і марками на пристінних гірках, столах, прилавках.
Перед продаж ем алкоголь них на поїв продавцем обо в’язково пере віряється їх якість за зовнішнім виглядом (прозорість, колір, інші о знаки, які піддаються пере вірці без відкупорювання одиниці пакування).
Суб’єкт господарської діяльності повинен забезпечити інформування споживача про роздрібні ціни на алкогольні на пої за допомогою яр ликів цін (цінників) на зразках на поїв, що перебувають у продажу. На ціннику чітко за значається назва напою, місткість, ціна за одиницю товару у грошовій одиниці України. На зворотному боці цінника повинен бути підпис особи, відповідаль ної за визначення ціни, і дата, скріплені печаткою або штампом суб’єк та господарської діяльності. Для підприємств систем и споживчої кооперації, крім розташованих у містах, наявність печатки або штампа не є обо в’язковою.
Продаж алкоголь них на поїв на розлив для споживання на місці здійснюється в підприємствах громадського харчування і в спеціалізованих відділах підприємств (які мають статус підприємств громадського харчування) з універсальним а сортиментом продовольчих чи/та непродовольчих товарів. Спеціалізованим підприємствам громадського харчування доз воляється здійснювати продаж вин виноград них натуральних сухих на розлив з тари (посуду) місткіс тю від 100 до 500 л, виготовленої з мат еріалів, дозволен их для контакту з алкоголь ними напоями.
За бороняється торгівля алкоголь ними напоями на розлив у підприємствах громадського харчування за відсутності належних санітарно-гігієнічних умов та обладнання (забезпеченість проточною питною водою, по судом, мірними місткостями, одноразовим по судом тощ о, наявність умов для миття посуду) та інших вимог, передбачених законодавством.
За бороняється під час продажу алкоголь них на поїв на розлив для споживання на місці мити по суд у тазах, відрах тощ о. Перед використанням по суд необхідно промивати чистою проточною водою чи за допомогою спеціальних пристроїв.
По суд для відпуску алкоголь них на поїв, мірні ємкості, інший інвентар, торгівельно-технологічне обладнання повинні утримуватися в чист оті відповідно до санітарних правил, затверджених в установлен ому порядку.
За бороняється повтор не використання одноразового посуду.
За бороняється під час продажу алкоголь них на поїв на розлив у підприємствах громадського харчування змішувати на пої різних видів і марок, крім виготовлення коктейлів. Технологічні, калькуляційні картки на коктейлі погоджуються із санітарно-епідеміо логічною службою, затверджуються к ерівник ом підприємства, бухгалтером та скріплюються печаткою.
Наповнення мірних ємкостей (колб, циліндрів тощ о) провод ять до мірної по значки (риски) відповідно го об’єму, при цьому мірні ємкості повинні знаходитися на горизонтальній поверхні. Мірою місткості повинен бути по суд, я кий має шкалу або відмітки з нанесеними цифровими значеннями місткості та тавро державної по вірки.
Підприємства громадського харчування повинні мат и прейскурант и цін на алкогольні на пої, де зазначаються назва напою, вміст пляшки, ціна за пляшку, ціна за 50 та 100 мілілітрів напою у грошовій одиниці України.
Прейскурант и на алкогольні на пої підписуються к ерівник ом та бухгалтером суб’єк та господарської діяльності, скріплюються печаткою і повинні бути доступні для ознайомлення споживача.
Під час продажу алкоголь них на поїв продавець зобов’язаний видати споживачеві розрахунковий документ встановленої форм и, що засвідчує факт купівлі, з позначкою про дату продажу.
У разі виявлення не доліків, фальсифікації алкоголь них на поїв, продажу їх неналежної якості споживач має право вимагати від суб’єк та господарської діяльності:
· заміни на аналогічний товар належної якості;
· заміни на товар іншого виду, марки з відповідним перерахуванням купівельної ціни;
· повернення коштів;
· відшкодування за подія них йому збитків та шкоди в порядку, передбаченому законодавством.
Алкогольні на пої належної якості обміну та поверненню не підлягають.
Суб’єкти господарської діяльності (юридичні та фізичні особи), які мають право на роздрібну торгівлю алкоголь ними напоями, та їх працівник и зобов’язані дотримуватись Законів України «Про захист прав споживачів», «Про держав не регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкоголь них на поїв та тютюнових виробів», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», цих Правил, Порядку заняття торгівельною діяльніс тю і правил торгівельного обслуговування населення.
За їх порушення працівник и не суть відповідальність згідно із законодавством.
Ці Правила, а та кож виписки із статей 18 і 19 Закону України «Про захист прав споживачів» повинні знаходитися в торгівельному залі магазина, відділу, секції, підприємства громадського харчування в доступному для ознайомлення споживачів місці.
Контроль за дотриманням цих Правил здійснюється посадовими особами органів виконавчої влади у межах їхньої компетенції та в установлен ому порядку.

70. Організація перевезення товарів автомобіль ним транспорт ом.
Складнаекономічна ситуація в нашій країні, жадає від працівників автомобільноготранспорту підвищеної у ваги при вирішенні питань організації і управлінняавтомобіль ними перевезеннями. При вирішенні цих серйозних задач вини кає необхідністьпідвищення точності планування, аналізу й економічної оцінки робот и як великихтранспортних систем, так і окремих автомобілів. Тільки на основі точнихрозрахунків і аналізу можлива роз робка раціональних ресурсозберігаючих схемперевезення вант ажів. Вірне економічне рішення є за порукою успішного розвиткуавтотранспортного підприємства й одержання ним стабільного прибутку.
Перевезення вант ажівавтомобіль ним транспорт ом є склад ним виробничим процесом, що складається з ряду операцій, що утворюють загальний технологічний процес. Процес доставки вантажу відвідправників до одержувачів складається з трьох основ них елементів:
· навантаження вантажу на автомобільний за сіб у пунктах відправлення;
· переміщення вантажу автомобіль ним засобом від пунктів відправлення до пунктів призначення;
· вивантаження вантажу з рухомого складу в пунктах призначення.
При доставці вантажувиникає та кож необхідність виконання різних інших робіт, зв’язаних ізтранспортним процесом (приймання вантажу у відправника вантажу і здача йог о вантажоодержувачу, суп ровід і охорона вантажу під часперевезення, оформлення товарно-транспорт них документів і т. д.). Весь комплексзв’язаних із транспорт ним процесом робіт, виконуваних з моменту прийманнявантажу в пункті відправлення до моменту здачівантажу в пункті призначення, називається транспортно-експедиційною роботою.
У залежності від місця виконаннятранспортно-експедиційні робот и можуть бути комплекс ними і місцевими.
Комплексніохоплюють усі вид и операцій з моменту одержання вантажу у відправника до моменту здачі йог о одержувачу.
Місцеві розділяються на операції, виконувані по місцеві відправлення, у до розі проходження і по місцю прибуття.
Транспортно-експедиційнаробота може виконуватися як самими відправниками вантажу і вантажоодержувачами, так і спеціальними організаціям и, що спеціалізуються на транспортній логістиці.
Ціль транспортно-експедиційної робот и, виконуваної підприємствами й організаціямиавтомобільного транспорт у, — організація доставки вантажу від складів відправників до складів одержувачів зі звільненням вантажовласників (відправників і одержувачів) відневластивих їм функцій, зв’язаних із процесомперевезення — одержання вантажу в пункті відправлення, охорона вантажу на шляху проходження, здачавантажу в пункті призначення.
Основ ними показникамитранспортно-експедиційної робот и для спеціалізованих транспортно-експедиційнихпідприємств і організацій є: кіль кість виконаних транспортно-експедиційних по слуг(операцій); завезення і в ивіз вантажу (у відправленнях і тоннах); експедиція ісуп ровід вантажу (у тоннах і операціях); вантажно-розвантажувальні робот и, якахарактеризується кіль кіс тю завантажених і вивантажених тонн.
Організація перевезеньвантажів пол ягає у встановленні порядку підготовки і виконання перевезень, к ерівництва, обліку і контролю, систем и документообігу, системирозрахунків за перевезення вант ажів і т. д.
Від рівня організаціїперевезень зале жить якість пере візного процесу, тобто схоронність вант ажів, с воєчасність (надійність) і економічність перевезень, зручність користуваннясистемою перевезень.
В заємини міжвідправниками вантажу і вантажоодержувачами регулюються основ ними діючиминормативними актами і відбиваються в договорах на перевезення вантажу, що укладаються між автотранспорт ними організаціям и ізамовниками автомобільного транспорт у.
Перевезення вант ажівповинні здійснюватися при кіль кісном у обліку обсягу перевезеноговантажу, тобто робота рухомого складу повинна враховуватися в тоннах і тонн о-кіломе трах.
Централізов ані перевезення.
На автомобільном у транспорті розрізняють дві форм и організації перевезеньтоварів – де централізов ані і централізов ані. При де централізованих перевезенняхвантажоодержувачі замовляють рухомий склад в автотранспорт них підприємствахсамостійно організовують в ивіз вантажу для с воїх підприємств без узгодженнячерговості перевезень з відправникамивантажу (постачальниками вант ажів). Одержувачі вант ажів самостійно виконуютьвантажно-розвантажувальні робот и, маючи для цього визначений штат вантажників, експедиторів і агентів з постачання.
Перевагидецентралізованих перевезень товарів полягають в тому, що підвищуєтьсясвоєчасність і надійність необхідних перевезень, не долік и – у зниженнівикористання рухомого складу в зв’язку з тим, що організацією пере візногопроцесу займаються вантажоодержувачі, а не автотранспорт не підприємство, збільшується число вантажників і експедиторів, збільшується непродуктивнівитрати, підвищується с обівартість перевезень і ін.
Централізов аніперевезення вантажу почалися в 1951 році з ініціативи Главмосавтотранса. Організація централізованих перевезень будівельних вант ажів у Москві дозволилапідвищити рівень мех анізації вантажно-розвантажувальних робіт, збільшитипродуктивність рухомого складу, знизити с обівартість транспортування, прискорити доставку вант ажів споживачам. В даний час тільки в будівельнихорганізаціях централізовано перевозиться близько 60 % вант ажів. Широкепоширення одержали централізов ані перевезення цегли, бетон у, роз чину, залізобетонних виробів, кис ню, нафтопродуктів, чорних металів, а та кож завезеннявантажів на залізничні станції і в ивіз зі станцій.
Основнимиознаками централізованих перевезень товарів є:
u виконання перевезень вант ажів з повним транспортно-експедиційнимобслуговуванням;
u виконання постачальником, як правило, всього обсягу перевезень поз акріпленій клієнтурі;
u укладання договору на перевезення вантажу по відправницькому принципу;
u строгий роз поділ обо в’язків між клієнтурою й автотранспортнимпідприємством;
u здійснення в сіх розрахунків за перевезення зі стороною, що уклаладоговір.
При централізованих перевезеннях товарів обо в’язки с торін роз поділяються: навантаження вант ажів на заводах, складах і базах здійснюється постачальником, транспортування вант ажів і їхнє експедирування – транспорт ним підприємством, вивантаження вант ажів – вантажоодержувачем.
Перевагицентралізованих перевезень товарів: поліпшується використання рухливого складуавтомобільного транспорт у за рахунок скорочення простоїв у пунктах навантаженняі вивантаження вант ажів, збільшення тривалості робот и, збільшення коефіцієнтавикористання пробігу і вантажопідйомності; поліпшується експедирування вант ажіві с прощується документація на відпустку й одержання вант ажів і оплату заперевезення; розрахунки з автотранспорт ним підприємством робить постачальниктоварів, яком у доз воляється включат и вартість транспортування, навантаження йекспедирування в рахунки за продукцію, що відпускається; скорочується числообслуговуючого персоналу, необхідно го для організації перевезень у результатізменшення числа експедиторів, тому що експедирування вант ажів здійснюють водії, за винят ком перевезень особливо коштовних товарів; створюються умов и дляукрупнення відправлень вант ажів і застосування авто поїздів, комплексноїмех анізації вантажно-розвантажувальних робіт і спеціалізованого рухливого складу; з’являється можливість постійного поліпшення пере візного процесу. Автотранспорт не підприємство, виступаючи в ролі організатора централізованихперевезень, впливає на постачальників і одержувачів вант ажів у питанняхполіпшення стану рухливих шляхів, мех анізації вантажно-розвантажувальних робіт, більш раціональному складу ванні товарів, кращої підготовки вант ажів доперевезення; збільшується продуктивність праці водіїв за рахунок робот и на тих самих маршрутах і перевезення тих самих товарів; скорочується три валістьпроцесу перевезення вант ажів; знижується с обівартість транспортування й ін.
Доне доліків організації централізованих перевезень товарів вар то віднестизниження надійності перевезень для деяких «невигідних» споживачів інеобхідність, у деяких випадках, зміни порядку збутових організацій.
Для організації централізованих перевезень товарів необхідна підготовча робота, щополягає у вивченні розміру вантажопотоку, йог о структур и, особливостіперевезень вант ажів, стану під’їзних колій, засобів мех анізаціївантажно-розвантажувальних робіт, виборі найбільш раціонального типу рухомогоскладу, виявленні способів збільшення коефіцієнта використання пробігу, визначенні методів оперативного планування і управління перевезень і ін.
Інтермодальні перевезення.
Вданий час вантажовласники пред’являють до пере візників вимоги по поліпшеннюякості пере візного процесу: дотриманню швидкості перевезення на всьому маршрутіпроходження, терміну доставки товару до місця призначення у встановлений час, схоронності перевезеного товару і йог о корисних властивостей, інформацію промісце перебування товару на шляху транспортування, пред’явлення вантажовласникусупутніх по слуг (експедирування, митні операції, фасовка, затарювання, пакетування й ін.).
Найбільшвисокою формою організації перевезень, що задовольняє цим вимогам, єінтремодальні перевезення. Вони дозволяють операторам перевезення інтегровановикористовувати в сі кращі пере ваги кожного виду транспорт у і запропонуватиспоживачам продукцію висок ої якості і прийнятні ціни. В економічно розвитихкраїнах даний напрямок роз витку транспорт них систем є пріоритетним, завдякичому щорічний ріст таких перевезень складає 3-5%.
Інтермодальніперевезення – це змішані перевезення «від дверей до дверей», підготовлювані івиконувані під єдин им к ерівництвом одного центра. Її організатор на в сіх етапахрозробки і здійснення пере візного процесу цілеспрямовано погоджує дії в сіхсторін, що беруть участь у ньому: вантажовласників, пере візників і пере візнихкомплексів — в інтересах прискорення перевезення товарів і зниження сукупнихвитрат на їх перевезення.
Основнимиознаками інтермодальних перевезень (метод інтеграції пере візного процесу) є:
участь у перевезенні щонайменше двох видів транспорт у;
наявністьдоговору між «центром» і вантажовласником про пере візника вантажу «від дверей до дверей», у яком у передбачається відповідальність «центру» за схоронністьвантажу і терміни йог о перевезення, а та кож розмір тариф ної плати за весь комплекс по слуг, наданих «центром» вантажовласнику (наскрізний тариф).
Пере ваги:
більшраціона льне використання наявних транспорт них потужностей;
більшощадлива витрата енергії;
підвищеннянадійності перевезень і ін.

Література
1. Шершеневич Г. Курс торгового права. — Спб., 1908. — Т. 1.
2. Шмиттгофф К. Экспорт: право и практика международной торговли. — М., 1993.
3. Лев и М., Вейтц Б. А.: Основы розничной торговли. – СПб.: Изд-во Питер, 1999. – 448 с.
4. Рамазнов И. А.: Мерчендайзинг в розничном торговом бизнесе. – М.: Изд-во Деловая литература, 2002. — 336 с.
5. К. И. Плужников Транспортное экспедирование – М.: Росконсульт, 1999
6. А. И. Воркут Грузовые автомобильные перевозки – К.: Высшая школа, 1986
7. В. Н. Дегтяренко, В. В. Зимин, А. И. Костенко Организация перевозок грузов. – М.: «Издательство Приор», 1997

Обзоры

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “Техніка і технологія торгівлі”

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *