« Інформаційні систем и і технології у фінансових установах »

« Інформаційні систем и і технології у фінансових установах »

Бесплатно!

Банк використовує Автоматизовану БанківськуСистему “Unісоrn” (далі АБС) роз робки АТ «Юнікорн» (Сер тифікат НБУ № 2 від04.01.1996 долі).

Автоматизована Банківська Система UniCorn –багатокористувачева, мультивалютна, цілосна система з висок им рівнемавтоматизації і захищеності.
UniCorn вирішує в сі питання “банківського портфелю”:
· Веденнярахунків банку;
· Обробкаплатіжного документообігу;
· Формуваннябухгалтерської звітності;
· Веденнякредитних та депозит них договорів;
· Аналіздіяльності банку;
· СистемаКлієнт-Банк

Склад АБС “UniCorn”
I. Базова підсистема операційного дня банку.
· АРМ “Центр керування платежами банку”(ЦУП):
· оперативне керування корсчетом, в заємодіяз Обл упНБУ;
· надзвичайно ретельні процедур и завершеннядня і “приміряння” запропонованих до проводки платежів;
· прийом сеансів від операционистов;
· розрахункова палата для філій (у даниймомент — 1-й, 3-й, 4-й і похідних від них моделей) і безбалансовихвідділень;
· меж филиальные проводки корпоративноїплатіжної систем и;
· розрахунок відсотків, плати за електронніплатежі і “Клієнт-Банк”;
· коректування копійок проводок нац. еквівалента для обоеспечения валютного баланс у;
· Система введення документів (АРМоперациониста й операциониста-контролера):
· введення і контроль документів;
· ведення баз и дан их партнерів і призначеньплатежу;
· прийом дакументов від приклад них Армов, у тому числі від “Банк-клієнт”;
· формування операційних сеансів наоперациониста-контролера чи на ЦУП;
· Система “Операційний архів банку”:
· швидкий (за кіль ка секунд) пошук проводок в архіві за рік (чи більше);
· складання звітів за попередні період и;
· діагностика архів у рахунків і рухів;
· До відково-інформаційна система;
· Система “Банківська звітність”:
· усі стандартні звіти;
« Інформаційні систем и і технології у фінансових установах » Характеристика й аналіз об`єк та дослідження, йог о функціона льна структура Функціона льна схема операційного дня АБС UniCorn

Описание работы

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ПЕРЕПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ

К О Н Т Р О Л Ь Н А Р О Б О Т А
подисципліні « Інформаційні систем и ітехнології у фінансових установах »

Слухач:…………………………………….. Сидоркевич Дмитро Іванович

Спеціальність, група:……………….. ЗФ – 02 ( фінанси )

К ерівник:…………………………………… БережнаяЛеся Віталієв на

Результат, дата:

Реєстраційний номер, дата:

м. Черкаси
2002 р.

З М І С Т

1. Характеристика й аналіз об`єк та дослідження, йог о функціональнаструктура. ……………………………………………………………………………..………………………………………………………………3

2. Забеспечуюча структура. ……………………………………………………………………………………………………….6

2.1. Спеціалізов ані підсистеми АБС UniCorn……………………………………………………………………..6

2.2. Загальна характеристика АБС “UniCorn”. ……………………………………………………………………7

2.3. Основні властивості автоматизованій банківськійсистемі (АБС). ……………….10

2.4. Короткий огляд функцій АБС UniCorn. ………………………………………………………………………13

2.5. Функціона льна схема операційного дня АБСUniCorn. ……………………………………..14

2.6. Програмно-технічнізасоби. …………………………………………………………………………………………..21

Література……………………………………………………………………………..………………………………………………………25

1. Характеристик ай аналіз об`єк та дослідження, йог о функціона льна структура.

Банк використовує Автоматизовану БанківськуСистему “Unісоrn” (далі АБС) роз робки АТ «Юнікорн» (Сер тифікат НБУ № 2 від04.01.1996 долі).

Автоматизована Банківська Система UniCorn –багатокористувачева, мультивалютна, цілосна система з висок им рівнемавтоматизації і захищеності.
UniCorn вирішує в сі питання “банківського портфелю”:
· Веденнярахунків банку;
· Обробкаплатіжного документообігу;
· Формуваннябухгалтерської звітності;
· Веденнякредитних та депозит них договорів;
· Аналіздіяльності банку;
· СистемаКлієнт-Банк

Склад АБС “UniCorn”
I. Базова підсистема операційного дня банку.
· АРМ “Центр керування платежами банку”(ЦУП):
· оперативне керування корсчетом, в заємодіяз Обл упНБУ;
· надзвичайно ретельні процедур и завершеннядня і “приміряння” запропонованих до проводки платежів;
· прийом сеансів від операционистов;
· розрахункова палата для філій (у даниймомент — 1-й, 3-й, 4-й і похідних від них моделей) і безбалансовихвідділень;
· меж филиальные проводки корпоративноїплатіжної систем и;
· розрахунок відсотків, плати за електронніплатежі і “Клієнт-Банк”;
· коректування копійок проводок нац. еквівалента для обоеспечения валютного баланс у;
· Система введення документів (АРМоперациониста й операциониста-контролера):
· введення і контроль документів;
· ведення баз и дан их партнерів і призначеньплатежу;
· прийом дакументов від приклад них Армов, у тому числі від “Банк-клієнт”;
· формування операційних сеансів наоперациониста-контролера чи на ЦУП;
· Система “Операційний архів банку”:
· швидкий (за кіль ка секунд) пошук проводок в архіві за рік (чи більше);
· складання звітів за попередні період и;
· діагностика архів у рахунків і рухів;
· До відково-інформаційна система;
· Система “Банківська звітність”:
· усі стандартні звіти;
· aspla;
· консолідована звітність з використаннямданих філій по завершенню дня;
· Підсистема аналітичного обліку на збірнихрахунках:
· господарські мат еріа ли;
· малоцінні і быстриознашивающиеся предмет и;
· основні фонд и і нематеріальні актив и;
· господарська діяльність, контрактидебеторов і кредиторів;
· клієнтські ОВГЗ;
· звітність по аналітичному обліку;
· АРМ “Технічний администратрор банківськоїсистем и”:
· тонке керування повноваженнями користувачана рівні задачі, пункту меню, рахунка, часу, робітника місця і т. д.;
· система динамічного дублювання дан их, у тому числі на безліч локальних серверів;
· керування створенням і відновленням з откатныхкопій;
· Ліцензійна СУБД ConteXt
· виконуюча система;
· документація (докладні по сібникикористувача і программмиста);
· бібліотеки і приклад и програмування мовоюC.
· Операційна система типу UNIX:
· SCO OpenServer 3 з електронноюдокументацією в становлюється без ліцензії;
· SCO OpenServer 5 — ліцензія і документація здобуваються в SCO;
· Додаткові по слуги:
· спадкування дан их систем и-попередниці(конвертація);
· рекомендації з придбання і модернізаціїустаткування. При необхідності — комплектування устаткування і проведеннямережі;
· початков а установка і настроювання О С UNIXі мережі;
· гарантійне обслуговування;
· доклад на документація на російській чиукраїнській мовах, на чи дискетах на пап ері;
· с воєчас не відновлення програм ідокументації в связи з вимогами НБУ і побажаннями замов ників. Завдання для автоматичного відновлення розсилаються електронною поштою, принеобхідності — щодня;
· навчання користувачів;
· “гаряча лінія” щодня з 9:00 до 22:00.

2. Забеспечуюча структура .

2.1. Спеціалізов ані підсистеми АБС UniCorn.
· Підсистема “Кредит и і депозит и”;
· Підсистема цінних пап ерів:
· АРМ “Акціонери банку”;
· АРМ “Депозит арій”;
· Ведення клієнтських ОВГЗ на аналітичнихсубрахунках;
· Підсистема касового в узла:
· АРМ “Касовий план”;
· АРМ касира;
· Обмінний пункт On-Line;
· Звітність і аналіз діяльності обміннихпунктів;
· Картотека обо в’язкових платежів ДО2;
· Поштова служба:
· NbuMail-UNIX, с умісна з поштою НБУ (uupc,ProCarry, Астра);
· Корпоративна пошта;
· В заємодія з телексною мережею;
· Структурована бібліотека корпоративноїпошти і пошти НБУ;
· Підсистема в заємодії з клієнтами:
· Адміністратор підсистеми “Клієнт-Банк”;
· розсилання виписок і інших документівелектронною поштою (із шифруванням і електронним підписом згідно російськогоДСТ Р3410);
· робоче місце клієнта “Клієнт-Банк”Off-Line PAYT для DOS і Wind0ws;
· робоче місце клієнта “Клієнт-Банк”Off-Line FastPay для Wind0ws;
· робоче місце клієнта “Клієнт-Банк” On-Lineдля UNIX;
· термінал самообслуговуванняклієнта-власника кодованого рахунка;
· Підсистема персоналу банку
· АРМ “Зарплата спів робітників банку”;
· АРМ «Кадр и»
· АРМ аналітичної звітності;
· АРМ брокера валют ної біржі;
· Підсистемадинамічної в заємодії з філіям и:
· складаннядинамічних консолідованих звітів;
· динамічнийконтроль повноважень користувачів філії спів робітником служб и безпеки голов ноїконтор и;
· контрольспів робітником голов ної контор и обраних проводок філії, самостійновзаємодіючого із СЭП.

Вартість, терміни і порядок оплати узгоджуються зпосібником АТ “Юникорн” у кожнім конкретному випадку. Для філій і додатковихсерверів передбачені значні знижки.
Вартість базової підсистеми версії 4. х — еквівалент менш 15 тис. USD.
Вартість повної систем и версії 4. х — еквівалент менш 35 тис. USD.

2.2. Загальна характеристика АБС “UniCorn”.
Автоматизованабанківська система (АБС) UniCorn — многопользовательская, много валютная, цілісна система з висок им рів нем автоматизації і захищеності. UniCorn вирішуєв сі питання «банківського портфеля»:
· — ведення рахунків банку;
· — об робка платіжного документообігу;
· — формування бухгалтерської звітності;
· — ведення договорів;
· — розрахункова палата для філій;
· — аналіз діяльності банку.
Платформою для UniCorn об рана О С UNIX — задовольняюча с вітовим традиціям побудовибанківських систем, що забезпечує апаратну невибагливість технічного рішення, автоматичне рішення в сіх комунікаційних питань, при родне масштабирование, багаторівневу захист від несанкціонованого чи некваліфікованого доступу, можливість автономного виконання робіт у заданий час (виписки клієнтам, пошта, дублювання й ін.) без у часті оператора.
UniCornможна установит и усього на одному сервері Pentium/100 (мінімальна конфігурація, що забезпечує продуктивність базової підсистеми до 3-х тисяч банківськихтранзакций у день) і нарощувати на далі потужність сервера і банківськукорпоративну мер ежу для обслуговування со тень користувачів.
Будь-якаконфігурація устаткування дає можливість:
· підтримувати територіально розосередженіпідрозділи;
· забезпечити роботу філій 0-3 і похіднихвід них моделей СЭП НБУ;
· забезпечити роботу декількох філій без номера по МФО і кореспондентського рахунка в обласному керуванні НБУ, представлен их у балансі банку діапазоном рахунків або одним корсчетом;
· зв’язати в сі підрозділи в єдинуінформаційно-аналітичну систему, що доз воляє в сім користувачам систем и ( відклієнта до керуючого банком ( легко, швидко, зручно одержувати повну інформаціюз усім (у рамках допуску) балансововым лицьовим і позабалансовим рахункам завесь архівний період.
UniCornмає дружній користувальницький інтерфейс, що забезпечує швидкість ос воєння ілегкість використання, не потребуючого знання UNIX. Робоче місце користувачаможе бути реалізоване на широкому класі устаткування ( від дешевогоалфавітно-цифрового термінала до могутньої WIND0WS-станції. При цьому дії ідоступ строго регламентов ані і протоколюються. Кожен користувач одержує підказкупро правильні дії, прапор и наявності/відсутності необхідної інформації.
Система відкрита для зв’язку з іншими Арм-ми і системами як під UNIX, так і під ДОС,WIND0WS, OS/2 і т. д. Допускається робота UniCorn на тім же сервері, девстановлене програмне забезпечення S.W.I.F.T. В даний момент UniCorn успішновзаємодіє із шіс тьма системами “Банк-Клієнт” різних виробників.
Усіпрограми і дані UniCorn знаходяться на UNIX-сервері. Користувач на с воїйробочій станції не в иконує ніяк их операцій модифікації дан их, що знімає безлічпроблем захисту, дублювання, не доліку мережних і обчислювальних ресурсів. Архітектура UniCorn — «Хост-Терминал» відповідає вистражданомусвіто вою практикою автоматизації банківської справи принципу “Один банк — один комп’ют ер”.

Нижчепредставлена схема архітектури корпоративної мережі UniCorn.

?

2.3. Основні властивості автоматизованійбанківській системі (АБС).
При проекту ванні і виборі АБС необхідно буловрахувати ряд вимог. Перелічимо і коротко прокоментуємо найбільш важливі з них.
O Комплексністьрішень в об ласті автоматизації
На віть невеликому банку в же немислимо обмежитисяавтоматизацією тільки робіт з операційного дня, ос кільки рос те складність іобсяг в заємодії між різними службами банку. Актуальним стає впровадженняціліс ної автоматизованої банківської систем и (АБС), що поєднує рішення в сіхпитань «банківського портфеля». При цьому необхідно под бати проєдність інформаційного простору для різних компонентів та кий АБС. В сі АРМы UniCornвикористовують загальні інформаційно-до відкову базу й операційний архів, щообновляються автоматично.
O Підтримкадовільного числа варіантів структур и банку
Нарощування банківських по слуг спричиняє появанових структур них підрозділів, найчастіше рознесених територіально. Узалежності від виконуваних задач система UniCorn доз воляє вести роботу в режиміавтоматичного відновлення інформації на локальному сервері поза залежніс тю відтериторіального розташування. UniCorn підтримує роботу в сіх типів філій, офіційно разрешёных на Україні, безбалансовоговідділення, а та кож філії — юридичної особи — без МФО і корсчёта в НБУ, представлен ого в балансі голов ної конторидіапазоном чи рахунків одним корсчётом.
O Функціональнагнучкість, переносимость, масштабируемость.
Банк може впевнено планувати свою діяльністьтільки розраховуючи на підтримку с воєї стратегії з боку АБС, що забезпечуєреструктуризації як банку, так і корпоративної мережі, включаючи відновленняустаткування. В умов ах неустояного фінансового законодавства АБС повинна бутиздатна легко нарощувати функціональні можливості, відкрита для в заємодії зіншими системами. В даний час базова підсистема UniCorn в заємодіє із шістьмасистемами “К лент-Банк” різних виробників.
АБС UniCorn легко адаптується до нов их умов робот иі норматив них документів. З огляду на динамічну структуру банку, воназабезпечує прост у реконфигурацию структур и робочих місць і підрозділів банку.UniCorn має засобу для організації робот и з філіям и, відділеннями й окреморозташованими підрозділам и, клієнтами банку.
Важливим фактором є використання мовипрограмування C у відповідності зі стандартом ANSI, що забезпечує переносимость при зміні версії операційної систем и UNIX і парку обчислювальних машин. З того самого дистрибутива UNIX і АБС UniCorn однако во успішно встановлюються іфункціонують, у залежності від необхідної продуктивності, на будь-якомусервері — від AT486 до многопроцессорного 4?Pentium450.
UniCorn підтримує різні мережні рішення на основімультипортовых карт, TCP/IP, IPX (Novell Netware).
O Надійність, стійкість, захищеність
Специфіка банківської інформації пред’являєособливо тверді вимоги до схоронності дан их і регламентації доступу до них. Пор яд з цим, легкість, с воєчасність і повнота інформації, наданої в рамкахкомпетенції користувачів від голов и банку до клієнта, с творює комфортні умовироботи. При цьому в АБС працює розвита система протоколювання будь-як их дійкожного користувача, що гарантує схоронність дан их і дотримання принципукомерційної таємниці.
Захист інформації забезпечуються багаторівневоюсистемою регламентації доступу до виконуваних задач і інформації (на рівніUNIX, файлов ої систем и, СУБД, адміністрування банківської систем и і доступу до баз чи дан их окремим рахункам). Могутня система регламентації доступу до задач, под задачам, окремим пунктам меню, групам чи рахунків окремим рахункам, щоідентифікує ім’я, паролі, сервер і терміна льну лінію користувача, доз воляє на основі на явного програмного забезпечення організувати практично необмеженакіль кість варіантів робочих місць зі строго визначеними повноваженнями.
Підсистема резервного дублювання інформації працюєв автоматичному режимі і забезпечує не тільки с воєчас не створення резервнихкопій і їхнє розсилання на локальні сервера, але і контроль що розсилаються репликатов, що виключає розсилання некоректної інформації у випадку програмних чи збоївгрубих по милок обслуговуючого персоналу.
В АБС UniCorn витримані усі вимоги НБУ дошифрування й електронного підпису. По над цього, UniCorn функціон ує в середовищіUNIX, що задовольняє всесвітньо визнаному рів ню захищеності C2. Значна увагаприділена припиненню с проб перевищення повноважень користувача, у тому числімимовіль них — у результаті низької к валіфікації, чи підкупупогроз. Завдяки интегрированности з архітектурою корпоративної мережі і самоїАБС, розвиті систем и регламентації доступу і дублювання дан их UniCornбагаторазово перевершують стандартні засоби захисту дан их засобами СУБД. Реалізоване у в сіх приклад них програмах UniCorn до вільне керування доступом на основі кар ток безпеки є ознакою рівня захищеності B.
АБС UniCorn — це не тільки професійнапостановка задачі і висок а якість програмування, але і ретельне проробленнятехнології експлуатації і підтримки систем и. Розсилання й установка відновленьавтоматизовані.
O Ліцензійначистота, зважений вибір СУБД
Обмежені можливості інвестицій у покупне програмнезабезпечення і низьку якість зв’язку накладають визначену специфіку на вибірбазової СУБД в умов ах України. Використання дорогих реляционных СУБД не тількипороджує неадекватні витрати на оплату незатребуваних можливостей, але і різкознижує захищеність, надійність і швидкодію. Виконання як их-не будь транзакций у режимі On-Line вимагає рішення проблем блокування ресурсів, що зважуютьсятільки ціною деякого зниження надійності і/чи продуктивності. В АБС UniCorn усіці проблем и вирішені оптимально завдяки використанню ліцензійно чистої, максимально пристосованої до робот и в UNIX мережний СУБД ConteXt виробництваUnite+ у сполученні з максимальним використанням пакетного режиму виконаннятранзакций. При рішенні конкретних задач прикладні програми використовуютьтехнологію файлів-сеансів, що радикально підвищує технологічну стійкість. АТ“Юникорн” є офіційним дистрибьютором ConteXt, супроводжує свою версію 3.9 СУБД на рівні повних в ихідних текстів. Користувачі UniCorn можуть бути упевнені як утім, що їхній не змусять платит и за таємничі невикористовувані можливості СУБД, так і в тім, що в один прекрасний момент ці можливості не відкриють двері в банк хакерам чи поліції по дотриманню авторських прав.
O Прийнятнавартість
Немаловажним параметром АБС є обсяги витрат нетільки на програмне забезпечення і йог о после продажное обслуговування, але і нанавчання персоналу, комплектацію технічними засобами, організацію мережі. Ціна базовоїпідсистеми опер дня UniCorn, включаючи безлімітну ліцензію на СУБД, річнегарантійне обслуговування і “гарячу” лінію, не перевищує еквівалента $15000.
Клієнти АТ “Юникорн” зберегли засоби і час завдякивідмовленню від дорогих, потребую чих значних обчислювальних і мережнихресурсів, не надійних і погано захищених рішень. Ми заощаджуємо гроші с воїхклієнтів!
O Наступність
Запуск UniCorn виробляється зі спадкуванням данихсистеми-попередниці.
O Відповідністьформальним вимогам і технічній політиці НБУ
АБС повинна постійно удосконалюватися відповідно до правил у часті, що змінюються, у СЭП і банківською звітніс тю. Технологічнірішення UniCorn ніколи не були морально за старілими. Версії системиобновляються щокварталу. Проходження в сіх тестів без зауважень при сер тифікаціїНБУ в грудні 1995 рок у підтвердило блискучу репутацію UniCorn як стійкої, надійної систем и, що задовольняє самим вимогливим вимогам.
O Широка практична апробація прийнятих рішень
Протягом ряду років UniCorn успішно експлуатуєтьсяв К иївському народному банку, Всеукраїнському акціонерному банку (Вабанк), К иєво-Печерськ банці, АКБ “Український капітал”, Фермерско-Земельном банку, АКБ«Мрия» і їхніх філіях у декількох містах України, відділенні міжнародногооффшорного банку, АКБ “Геосантрис”, Укргазбанке. Рішення UniCorn с хваленівсесвітньо відомою аудиторською фірмою “Артур Андерсен”. Починаючи з 1992 рокубанки, де встановлена UniCorn, першими успішно брали участь у рядіекспериментів НБУ: по вил ученій підготовці документів для централізованоїоб робки в РРП, по обміні електронними платіжними й іншими документами звикористанням UNIX-серверів, по мультивалютной СЭП, по електронному підписі вСЭП. З 1993 рок у UniCorn більш двадцяти разів була представлен а на різнихвиставках і с емінарах. На конкурсі Софтрегата-96 UniCorn визнана кращої вномінації автоматизованих банківських систем. У 1997 році представники АТ“Юникорн” були включені в робочу групу НБУ по переходу на МСБУ.
2.4. Короткий огляд функцій АБС UniCorn.

АБС UniCorn забезпечує в сі сфер и діяльності банку:
· Базова операційна банківська підсистема — введення і проведення в сіх банківськихоперацій з урахуванням в заємодії підрозділів банку, відділень і філій між собоюі із СЭП, а та кож контроль операцій і стану рахунків, ведення архівів, підготовкузвітності; розрахункова палата для філій усіх моделей;
· Кредитно-фінансова підсистема — підготовка, ведення, контроль кредит них, депозит них, акціонерних і т. д. договорів, ощадкаса;
· Управлінська підсистема — одержання фінансово-економічної аналітичної інформаціїпро стан і показники діяльності банку, у тому числі конструювання і розрахунокнових специфічних показ ників діяльності;
· Подистема в заємодії з клієнтами — кіль ка різних альтернатив них систем “Клієнт-Банк”(як Off-Line, так і On-Line), терміна ли самообслуговування, автоматизованарозсилання виписок і іншої інформації електронною поштою;
· Додаткові підсистеми — кадровий облік, розрахунок зарплат и, аналітичний облік, канцелярія, поштово-комунікаційна система, забезпечення робот и касового в узла, обмінногопункту, відділу корсчетов, цінних пап ерів, брокера УМВБ;
· Адміністративна підсистема — реконфигурация мережі і самої АБС, регламентація доступу, керування систем ними ресурсами, автоматичне реплицирование на іншісервера, резерв не дублювання інформації.

2.5. Функціона льна схема операційного дня АБС UniCorn
“СИСТЕМАВВЕДЕННЯ БАНКІВСЬКИХ ДОКУМЕНТІВ” (АРМ операциониста)
Система призначена для введення і коректуваннябанківських документів операторами й операционистами банку, прийому на контрольопераційних сеансів від інших Арм-о в (Кредит и, Депозит и, Ощадкаса, Акціонери, К аса, Зарплата, Банк-Клієнт, Аналітичний облік і т. д.), керування курсами валют, передачі підготовлених банківських операцій у проводку, переглядупротоколів введення і стану пачок операцій, одержання в сієї (у межах допуску) оперативної й архів ної інформації про стан рахунків і рухи по них, формування іпечатки різних документів поточного операційного дня.
АРМ підтримує введення і контроль документівнаступних видів:

Внутрібанківські:
· внутріфіліальні в національній і іноземнійвалютах;
· операції з ка сою;
· відкриття і закриття рахунків;
· операції з позабалансовими йуправлінськими рахунками;
· розбір нез’ясованих с ум;

Меж филиальные:
· проводки на інші філії одного банку;

Міжбан ківські:
· електронні платежі в національній і іншійвалютах;
· розбір корсчетов;

АРМоперациониста забезпечує незалежну роботу в сіх операторів по введенню проводок у національній і іноземній валюті, попередній контроль документів, щовводяться, на суму введення (за схемою пачок), на вірогідність рахунків і МФО(по ключі і списку «с воїх»), несуперечність атрибутів документа, обо в’язкову оцінку об операторі, що вводи в документ,, протокол формуваннясеансів ( дата, час, кіль кість документів по кожнім виді платежів.
АРМоперациониста приймає, контролює і підписує платіжні документ и, підготовленіспециализированным ими АРМами, у тому числі “Клієнт-Банк”. Використання АРМоперациониста як єдин ого центра підготовки і контролю правильності платежів радикально підвищує надійність підсистеми формування платіжних документів, доз воляє легко нарощувати систему шляхом створення спеціалізованих Армов, щовзаємодіють з базовою підсистемою операційного дня банку через АРМоперациониста.
АРМ функціон ує незалежно від стану операційного дня. Таким чином, у випадку завершення опер дня ран ком, операционист може підготуватиплатежі в рахунок вчорашнього або сьогоднішнього опер дня. Операциониствідправляє підготовлені сеанс и в ЦУП безпосередньо або через старшогооперациониста-контролера, що здійснює верифікацію платежів.

Окремоюпідсистемою, викликуваної з АРМа операциониста, є картотека обо в’язковихплатежів (картотека ДО2). Вон а доз воляє враховувати обо в’язкові платежі і зпоявою можливості автоматично породжує необхідні для погашення платіжні, меморіальні і позабалансові документ и. Підсистема є одним з додаткових рішень ів базовий комплект не входить.

Система “БАНКІВСЬКА ЗВІТНІСТЬ”
У системі реалізов ані:

1) АРХІВНІ ЗВІТИ — по завершених банківських днях. Звіти по архів ним дан им можуть бути сформовані в будь-я кий час за будь-я кий чидень період з банківського архів у. До цієї групи належить більшість звітівсистеми (виписки по л/рахунках, оборот но-сальдовые відо мості і т. д.).
2) ЗВІТИ ОПЕРДНЯ — за дан ими поточного банківського дня (щоденна к аса, протокол дня, операційні сеанс и для клієнтів, що те чуть оборот но/сальдо ві відо мості і т. д.).
3) ЗМІШАНІ ЗВІТИ — готуються по архів ним дан им зобліком дан их поточного операційного дня (5-денні і декадні звіти по ка сі іт. д). Саме такі звіти користаються найбільшою популярніс тю в останній деньдекади, місяця, кварталу.
4) ЗВІТИ З РЕПОЗИТАРИЯ — консолідовані чи с воєвідділення.
Длябільшості звітів користувач може вибрати ступінь подробиці ( чивключатилицьові, агрегированные I-IV порядків і т. д., а та кож дані флиалов свого чирегіон у усіх). Підсистема звітності доз воляє в більшості випадків відмовитисявід STAT і ASPLA. Формат підготовлених для репозитария файлів відповідаєгалузевим стандартам НБУ.

Автоматично при завершенні дня системою формуються:
· Протокол опер дня;
· Протокол узгодження корсчета банку звипискою з РКЦ;
· Виписки по особових рахунках (форма 15);
· Виписки по валют них особових рахунках;
· Відомість залишків по особових рахунках(ф. 96);
· Оборот но-сальдовая відомість по балансовихрахунках (ф.25);
· Щоденний баланс банку для ОблуправлінняНБУ (у центральному відділенні банку + консолідований баланс);
· Валютний баланс дня по усіх валютах;
· Відо мості відкриття і закриття рахунків;
· Відомість відкладених і знятих із проводкиоперацій;
· Відомість надходжень на рахунки»диких» с ум;
· Відомість «червоних» сальдо;
· Особовий рахунок по ка сі (ф.72);
· Відомість оборотів по позабалансовихрахунках (ф.102) і бухгалтерський журнал позабалансових рахунків (ф.103);
· Нормативні показники банку (лік відність, платоспроможність, притягнуті засоби і безліч інших);
· Реєс три початков их і відповіднихелектронних платежів;
· Реєс три платежів між відділеннями одного банку;
· Суп ровідні документ и для РРП НБУ;
· Виписки по л/рахунках і полноформатныеопераційні сеанс и для користувачів систем и “БАНК — КЛІЄНТ”;
Протягомдня формуються документ и для службового використання і для звітності перед НБУ:
· Ка сові звіти (форма 747, залишокопераційної каси);
· Звіти про укладені договори і ставки по кредитах і депозитам;
· Про розмір кредит них вкладень;
· Про затримки виплати зарплат и;
· Відо мості залишків по лицьових ібалансових рахунках на сучасний момент дня (у карбованцях і у валюті);
· Касовий журнал приходу/витрати;
· Журнал и початков их і відповідних а візо;
Системоютакож формуються необхідні звіти по декадах, п’ятиденкам, тижням, за місяць, квартал, півріччя, рік:
· ка сові звіти;
· валютні звіти;
· звіти про доходи і витрати банку (ф.2);
· звіти для податкової інспекції;
· форма 748;
· звіт про затримки виплати зарплат и;
· щоквартальна ка сова заявка;
· оборот но-сальдовые відо мості (включаючивалютні);
· баланс банку на кінець місяця і супутнійому звіти (форм и 700, 721, 722).

Дляцентральних відділень банків, що мають філії в Україні, передбаченийавтоматичний прийом, об робка і збереження дан их від філій. Постійновиробляється контроль наявності і стану передан ої інформації з відображеннямпідказок і попереджень на екрані користувача АРМа звітності і головного бухгалтера банку. Один з нов их видів сер вісу для наших клієнтів — аналізбалансу філій, регіонального і консолідованого балансів, та кож стану кредитнихресурсів у реальному часі. Особливою популярніс тю ця по слуга кори стається востанній день місяця.
Підсистема звітності постійно удосконалюєтьсявідповідно до побажань замов ників і вимогами НБУ. Створення програм новихзвітів згідно з постійно мінливими вимогами НБУ входить у гарантійнеобслуговування.

Система “АНАЛІТИЧНИЙ ОБЛІК”
Комплекспрограм аналітичного обліку АБС UniCorn складається з п’яти компонентів:
1) АРМ бухгалтера по обліку господарськихматеріалів банку;
2) АРМ бухгалтера по веденню основ них фондів банку;
3) АРМ бухгалтера по обліку малоцінних ібыстроизнашивающихся предметів банку;
4) АРМ бухгалтера по веденню збірних рахунківзагального призначення (звичайно це — рахунка господарської діяльностібанку, склад них розрахунків із клієнтами);
5) АРМ звітності за дан ими аналітичногообліку (найбільш по вне представлення інформації інших Армов).
Для зручності користувача і полегшення супроводуАрмы мають загальні баз и дан их і близький користувальницький інтерфейс. Права доступу розділені стандарт ними засобами АБС UniCorn .
Програми аналітичного обліку виконують наступніфункції:
· Ведення до відни ків підрозділів, мат еріально відповідальних або підзвітних осіб, класів, груп, номінацій іартикулів об’єктів обліку.
· Уведення первинних документів. На етапівпровадження — це документ и початков ого введення, а потім -реальні документ и: приходу, витрати, переоцінки, внутрішнього переміщення.
· Формування платіжних документів (простихчи зведених меморіальних ордерів для відображення руху об’єктів аналітичногообліку в балансі банку) з автоматичною кореспонденцією рахунків.
· Одержання інтерактивних до відок пронаявність і рухи МЦ, МБП і ОФ.
· Ведення журналу руху й індивідуальнихкарток одиниць збереження.
· Формування документів в автоматичному режимі. Прикладами таких документів є округлення цін, нарахування чиамортизації індексація основ них фондів.
· Формування і роздруків ка більш сотнірізних відомостей, що відбивають залишки і рух у різних розрізах.
· Автоматичне звірення дан их аналітичногообліку (сальдо й оборот и по балансовій, залишковій і податковій вар тості) ізсинтетичним обліком у балансі банку.
· Ведення внесистемного і податковогообліку, у тому числі роздільного фінансового і податкового обліку для основнихфондів.
· Формування платіжних сеансів для АРМаОперациониста
· Допоміжні технологічні операції: резервнекопіювання, переіндексація, відкіт, видалення стар их рухів, настроюваннякореспондуючих рахунків і т. д.

“ИНФОРМАЦИОННО — ДОВІДКОВАсистема”
Системапризначена для надання великої службової (технічної й аналітичний) інформаціїспів робітникам банку в рамках допуску. Система забезпечує швидкий і зручнийдоступ до дан их
поточного опер дня :
· вибір операцій дня по рахунку, пошук посумі, МФО, наявність і поточне стан рахунків і операцій;
· найменуванню чи клієнта ко респондента йінших рек візитів;
· формування балансових звітів у гривнях іінвалюті на сучасний момент дня;
до архів них дан их :
· пошук і перегляд дан их по клієнтах;
· пошук рахунків (відкритих і закритих), вибір усіх рахунків, що на лежать одному клієнту;
· перегляд операцій по особових рахунках, рахункам I-IV-го порядку і позабалансових рахунків за весь архівний період;
· формування, перегляд, печатка лицьових порахунках за період у національній і іноземній валютах;
· діаграми залишків по особових рахунках заархівний період;
· пошук рухів по даті, с умі, рек візитамкореспондента, виду операції і т. п.;
· графічне представлення динамік и будь-якихпоказників банківської діяльності за архівний період, динамік и курсів валют;
· аналіз структур и доходів і витрат, активіві паси вів банку за будь-я кий період з архів у банку;
до до відкових дан их:
· план рахунків;
· до відники банків України і її околиць;
· офіційні курс и валют Нацбанку України, динаміка курсів;
· символ и касс плана;
· вид и дебетових документів;
· календар звітів перед НБУ;
· звіти по в сім заздалегідь підготовленихстандартних формах банківської звітності з можливіс тю їхньої печатки.
Системанадає доступ і забезпечує обробку в сієї поточної кореспонденції Національногобанку і РРП (телеграми, указ и, лист и, реклама і т. п.).
Додатковийсервіс над ає можливість обміну по відомленнями з іншими користувачамибанківської систем и, користування много разрядным калькулятором з пам’яттю, розрахунок ключів до рахунків, телефонний до відни к і ін.
Компонентформування різних показ ників є могутнім генератором різних показ никівдіяльності банку. Користувачу доступна можливість самостійного конструювання ірозрахунку специфічних показ ників, у тому числі прогнозного типу. Фактично, генератор показ ників є інтерпретатором нескладної мови розрахунку показ ників, що доз воляє підготувати звіт у новій формі за кіль ка хвилин. Плануєтьсяпорівняльний аналіз показ ників діяльності банку з використанням дані Асоціації, Кали ни й інших подібних дан их.
2.6. Програмно-технічні засоби.
Програмнізасоби.
Як основу для створення АБС використовувалася многопользовательская операційнасистема UNIX, що має реалізації для стандарт них комп’ют ерів, таких як Intel,VAX, HP/RISK/SUN/Alpha-station і ін. Мова програмування ANSI-C.
До стоїнствомОС UNIX є наявність комунікаційних і мережних пакетів UUCP, TCP/IP, NFS, щодозволяють створювати усілякі варіанти гетерогенних мереж, що поєднують різніО С. О С UNIX традиційно є системою з висок им рів нем надійності і захисту, недоступнимдля офіс них операційних о болонок типу ДОС і Wind0ws. У той же час UNIX доз воляєвикористовувати на робочих станціях використовувати такі о болонки дляпідготовки різних документів і обміну інформацією з UNIX.
Вданий момент UniCorn реалізована під SCO Xenix386 3.3, SCO UNIX 3.2, SCO ODT1.0, ODT 2.0, SCO Open Server версій 3 і 5, BSD UNIX, SunOS, Solaris. АТ“Юникорн” в иконує функції офіційного реселлера The Santa Cruz Operation — ведучого постачальника захищених UNIX-систем сімейства SCO. База дан ихConteXt фірми Unite+ на сьогоднішній день має більш 2 тис. інсталяцій у Росії, Балтії, Скандинавії, Ка наді й Україні, на приклад, до відкові служб и 09, АВИР, СБ, пенсійний фонд, АТ УкрРечФлот і ін. За договором з фірмою Unite+ АТ“Юникорн” супроводжує свою версію СУБД ConteXt V.3.9 на рівні в ихідних текстів. UniCorn не використовує компонентів з не відом ими властивостями. Операційна система і СУБД ліцензуються їхніми розроблювачами і мають необхіднігарантії.
ПеревагоюАБС, заснованої на О С UNIX, є те, що при зміні зовнішніх умов (ріст банку, створення філій, територіа льна далекість підрозділів і т. д.) не потрібно змінапрограм і методів робот и користувачів систем и. Проблем и зважуються тількипридбанням і установкою відповідних технічних засобів і відповідноюнастроюванням операційної систем и і програм обслуговування мережі.
Технічнізасоби.
Центральневідділення банку і філії оснащуються UNIX-серверами, комплектація якихвизначається обсягами проведених операцій і кіль кіс тю користувачів, що працюютьз АБС. Для базової підсистеми банку, що проводить
a) до 2000 операцій у день і має до 16користувачів систем и досить одногоPentium 100, RAM 48M, HDD 2x500M;
b) до 10000 операцій у день і має до 32 (64) користувачів систем и досить одногоPentium 200, RAM 128M, HDD 2x1G;
c) по над 10000 операцій у день і що має32-128 користувачів систем и досить 2-3Pentium-200, RAM 128M, HDD 2x2G.
Необхідноюумовою надійного функціонування АБС є постійне автоматичне дублюванняінформації на інший диск, а та кож функціонування резервного сервера в»гарячому» режимі (автоматичне дублювання інформації з мережі задопомогою UUCP, TCP/IP). Звичайно один з локальних серверів і є серверомгарячого резерву. До центрального сервера підключаються пристрої швидкоїпечатки (два в центральному відділенні і по одному у філіях). Сервера повиннізабезпечуватися при строями безперебійного харчування для забезпечення роботипри кидках напруги мережі і нормального завершення робот и у випадку зникненнянапруги мережі.
На центральному UNIX-сервері знаходяться в сі баз и дан их і установлені в сі задачіпрограмного комплексу АБС. Робота здійснюється безпосередньо на сервері полокальній мережі. Можливі наступні варіанти реалізації мережі:

а)
використання мультипортовых плат, що підтримують протокол RS232 типу «ARNET»

від 4 до 16 робочих місць (швидкість обміну до 19200 бод)
Для запобігання виходу з ладу устаткування і збільшення растояния між сервером і терміна лом до 500м бажана установка гальванічної роз в’язки з використанням ИРПС. Зв’язок з терміна лом здійснюється з використанням 4-про відної кручений пари 3-й категорії. Як робоче місце можливе використання як терміналів, так і персональних комп’ют ерів у режимі эмуляции термінала UNIX-машин и. Це — найбільш дешевий вид мережі.
б)
використання концентраторів, що підтримують протокол RS232 типу «DIGIBOARD»


від 16 до 256 робочих місць (швидкість обміну до 32400 бод). Все інше аналогічно п. а).
в)
використання мережних карт типу «ЕTHЕRNЕ»

(швидкість обміну до 10 Мбод). Кіль кість робочих місць визначається проводкою коаксіального чи кабелю кручений пари 3-й категорії по будинку і наявніс тю мережних карт у кожній робочій станції (персональному комп’ют ері).
г)
у випадку установки в будинку NOVELL-локальної мережі

доступ з робочих станцій на UNIX-сервер з використанням IP протоколу

У центральному відділенні для підтримкиелектронних платежів, для зв’язку з РРП НБУ, поштовою службою НБУ, філіям и, підрозділам и банку, клієнтами банку, з метою неприпустимості несанкціонованогодоступу по зовнішніх каналах зв’язку і розвантаження центрального серверавстановлюється поштовий UNIX-сервер, зв’язаний по мережі з центральнимсервером. Для надійного функціонування поштового в узла банку потрібно виконаннянаступних умов:
a) для зв’язку з РРП НБУ, поштовою службоюНБУ — 2 лінії зв’язку (рекомендується: одна з них — «ІСКРА» чи виділена лінія);
b) для зв’язку з філіям и — по одній телефонній лінії на 2 філії;
c) для зв’язку з підрозділам и банку, територіально вилученими від центрального відділення, вимоги аналогічні п. b).
d) для зв’язку з клієнтами при одноразовому режимі (виписка по особовому рахунку) на 100 клієнтів ( 1 лінія, прибагаторазовому режимі (додатково приймаються-передаються початкові і відповіднідокумент и) ( 2 лінії;
e) використання модемів із протоколом V32bis(9600/14400 бод) c протоколом корекції по милок MNP5-10 і V42bis для ліній, щокомутируються, і модемів зі швидкіс тю 64 К бод чи 128 К бод для виділених ліній.
ЛокальніUNIX-сервера встановлюються у великих підрозділах банку, на них знаходятьсябази дан их тих задач, з як ими працює тільки цей підрозділ (копії цих баззнаходяться та кож на центральному сервері і відкриті тільки на читання, усізміни баз на локальних серверах автоматично відслідковуються на центральному сервері), а та кож копії необхідних для робот и баз дан их (тільки читання), обновлювані автоматично з центрального сервера. На центральному серверіустановлені в сі необхідні задачі програмного комплексу АБС. Робота здійснюєтьсябезпосередньо на сервері по локальній мережі. Дані передаються по телефонному каналі, що кому тирується, за допомогою протоколу UUCP. При наявності виділеноїлінії можлива в заємна робота користувачів об ох систем за допомогоюIP-протоколу. При наявності комутаторів X.25 можлива одночасна роботакористувачів і UNIX-серверів c використанням різних протоколів.
Для нормального функціонування невеликого чи банку філії досить перерахованоговище. Для банку з розвитий інфраструктурою, що має вели кі чи підрозділитериторіально вил учені відділення, схема в заємодії підрозділів з центральнимвідділенням буде відрізнятися в залежності від конкретних умов:
a) малий підрозділ (1-2 користувача АБС), щоепізодично працює з АБС на центральному сервері ( 1 телефон на лінія, один модем;
b) підрозділ (2-4 користувачів), що постійнопрацює з АБС на центральному сервері ( 1 телефон на чи лінія 1 виділена лінія і1 модем, що використовують комутатор X.25, що доз воляє одночасну роботу декількох терміналів по одному каналі. При відсутності комутатора X.25 рішенняускладнюється і потрібно установка локального сервера, або микрораутера;
c) од не чи кіль ка підрозділів (4-16користувачів), що постійно працюють з АБС ( установка локального UNIX-сервера cвикладеними вище можливостями. Потрібно 1 телефон на чи лінія 1 виділена лінія і1 модем.
Динаміка цін на обчислювальнеі мережне устаткування приводить до необхідності постійного коректування рішеньпо інвестиціях в устаткування і мере жну інфраструктуру. Так, приведені вищерекомендації з устаткування відносяться до 1997 рок у і напевно трохи за старіли до моменту, коли В и читаєте ці рядки. У кожній конкретній ситуації требарозглядати поточний рівень цін і характеристик устаткування. Рішення такожповинне оптимально враховувати наявність уже на явної інфраструктури. АТ“Юникорн” вис тупає як системний інтегратор, що може як придбати й установитинеобхідне мережне, обчислювальне устаткування і програмне забезпечення, так іпроконсультувати свого клієнта для прийняття їм самостійного зваженого рішення. Ми настійно рекомендуємо нашим клієнтам погоджувати рішення про інвестиції в інформаційнуінфраструктуру з метою запобіганнянеадекватних витрат. Ми в сіляко нам агаємося заощаджувати ваші гроші!
Практика довела, що дляодержання могутньої, захищеної, масштабируемой систем и з розвитий мережноюпідтримкою вар то вибирати як операційну платформу саме UNIX. При цьому та кож можна бути упевненим, що в сі оплаченіможливості устаткування використовуються щонайкраще. Це заощаджує значнізасоби.

Л ІТ Е Р А Т У Р А

1. А. С. Савченко “Основні напрямки розвиткуавтоматизації банківської систем и України” — Комп’ютери+Програми, БАНКІВСЬКІТЕХНОЛОГІЇ, №3, 1995, с.4-5;
2. Т. И. Голо та, А. И. Петренко “Банківськіінформаційні технології” — Комп’ютери+Програми, Спец выпуск: Автоматизація банківськогобізнесу, 1994, с.4-8, 61;
3. А. Г. Курганів, М. А. Навроцкий, С. П. Попович“Автоматизовані банківські систем и: почався завтрашній день” — Комп’ютери+Програми БАНКІВСЬКІТЕХНОЛОГІЇ, №2, 1995, с.30-37;
4. А. Л. Ляшенко “СУБД ConteXt очима розроблювача” — Комп’ютери+ Програми, №5(20), 1995, с.22-26;
5. Автоматизована банківська система UniCorn. Технологічна схема об робки платіжних документів — АТ “Юнікорн” 23380583.00071.01-32
6. Вимоги Національного банку України допрограмного комплексу «Операційний день банку» (ОДБ) — ПостановаПравління НБУ №106 від 12 травня 1995 рок у;
7. Про впровадження електронного цифрового підписув систему електронних платежів — Лист НБУ №18014/103 від 14.08.1995р.;
8. Автоматизована банківська система UniCorn. Опис рішень для задовільнення Вимог НБУ — АТ “Юнікорн” 23380583.00075.01-32;
9. О. Г. Чума ків Інформаційнісистем и комерційних банків. — Слов’янський університет, К иїв, 1998р.;
10. В. Галатенко Інформаційна безпека: оглядосновних положень. Комп’ютерний огляд №33(57)-38(62), 1996р.;

Обзоры

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “« Інформаційні систем и і технології у фінансових установах »”

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *