Новий товар

Новий товар

Бесплатно!

В ступ
1. Новийтовар:
1.1 Поняття нового товару
1.2 Роз робка нового товару
2. Пошук ідеї нового товару:
2.1 Основніджерела ідей для створення нов их продуктів
2.2 Попередняоцінка ідеї
2.3 Формування ідеї
2.4 Зад ум товару.
2.5 Економічний аналіз ідеї
3. Етапи роз робки нового товару:
3.1 Роз робка дізайну товару:
3.1.1 Форма продукта
3.1.2 Колір продукту
3.1.3 Мат еріал продукту
3.2 Створення упаковки
3.3 Товар на марка
3.4 Забезпечення якості товару і оцінка конкурентоспроможності
3.5 Оцінка ринкової адекватності товару
4. Спробний маркетинг
4.1 Станадартне тестування ринку
4.2 Контроль не тестування ринку
4.3 Імітаційне тестування ринку
Висновки
Список використаної літератури
Новий товар РозробкатоваруПошук ідеї
Етапи роз робки Спробний маркетинг

Описание работы

Зміст:
С тор.
В ступ
1. Новийтовар:
1.1 Поняття нового товару
1.2 Роз робка нового товару
2. Пошук ідеї нового товару:
2.1 Основніджерела ідей для створення нов их продуктів
2.2 Попередняоцінка ідеї
2.3 Формування ідеї
2.4 Зад ум товару.
2.5 Економічний аналіз ідеї
3. Етапи роз робки нового товару:
3.1 Роз робка дізайну товару:
3.1.1 Форма продукта
3.1.2 Колір продукту
3.1.3 Мат еріал продукту
3.2 Створення упаковки
3.3 Товар на марка
3.4 Забезпечення якості товару і оцінка конкурентоспроможності
3.5 Оцінка ринкової адекватності товару
4. Спробний маркетинг
4.1 Станадартне тестування ринку
4.2 Контроль не тестування ринку
4.3 Імітаційне тестування ринку
Висновки
Список використаної літератури

В ступ
З урахуванням швидких змін у смак ах, технології і стані конкуренції фірма не може покладатися тільки на існуючі товар и. Споживач чекає новихудосконалених виробів. Конкурент и додають максимум зусиль, щоб забезпечити йогоцими новинками. З цього випливає, що в кожної фірми повинна бути своя програмарозробки нов их товарів. Фірма може одержит и новинки двома способами. В –першому, шляхом придбання іншої фірми, чи патенту ліцензії на виробництвочужого товару. В – інших завдяки с воїм дослідженням і розробкам. Де якіпідприємства, не вміючи як вар то працювати з в же існуючими товарами, концентрують свою у вагу на створенні новинок. Інші, навпаки, направляютьенергію на роботу з існуючими товарами на шкоду створен ню новинок. Ці двікрайності необхідно збалансувати.
Чому новинки зазнають невдачі? Причиннебагато. Високопоставлений к ерівник може «проштовхнути» мил у йог о серцю ідею, незважаючи на негативні результат и проведеного маркетингового дослідження. Цеможна спостерігати в об ох перерахованих вище випадках – фірма Соні зробилацифрову фудіо-касету, що була може і менша за розмірам и і більше вміщаламузики, але була втроє дорожча звичайної ка сети і не на багато краща за якостювідтвореного звуку. Фірма АТ&Т занадто серйозну у вагу приділила юридичнійстороні формату, щоб захиститися від піратства, що занадто ускладнило процесрозповсюдження формату й одержання музики, що була хоч і якіс ною за в сімахарактеристиками, але була занадто забюрократизована: комп’ют ер був спочаткузмушений дістати права на програвання, потім саму піс ню, потім знову права напрогравання – при найменшій неточності в сієї операції трьох і чотирьох хвилиннакомпозиція відмовилася б програтися, а процес запису займа в не мал у кіль кістьчасу.
В іншому випадку сама іде я була гарна, але явно переоцінений обсяг ринку. Може виявитися, що товар у йог о реальномувиконанні сконструйований не так, як треба. А можливо, йог о неправильнопозиціювали на ринку, невдало чи рекламу вали, чи при значили на нього надтовисоку ціну. Найчастіше витрати на розробку товару виявляються набагато вищимиза розрахункових чи відповідний удар конкурентів сильніше, ніж очіку вали. Саметак і відбулося з «Соні» . Конкуренція яскраво виділила самі нові насьогоднішній день аудіоформати і сильно відкинула інші, котрі виявилися не затребувані кінцевими споживачами музики через їхнюнесумісність із програвачами різних видів , а от же все рів но приходим о до думки, що щоб послухати музику в когось іншого чи по шляху треба переписати їїна більш стандарт ну плів ку, а от же новий формат лише новий вид збереженнязвукової інформації, а для цього на ринку в же існу вали інші носії, що булинабагато більше розповсюджені, більш дешеві і зручні. Такі не дуже в далі товарипіддаються природному до бору і програють у сутичці, ос кільки роблять більшезупинливий, чим розвиваючий вплив як для фірм-виробників, так і на кінцевихспоживачів.
Таким чином, перед фірмою кош тує дилема: з однієї сторон и, розробляти нові товар и необхідно, а з іншого боку — шансів науспіх новинок не так уж багато. Відповідь частково пол ягає в тім, щобцілеспрямовано зорієнтувати фірму, 0рганізаційнопристосувавши її до робот и з новинками. Крім того, групи фахівців — творцівнових товарів повинні ретельно проробляти кож ну стадію створення новинок.
Якщо фірма розраховує існувати не 2—3рок и, а десятиліття, то альтернатив и постійному створен ню новинок немає. Фірми, що діють у наук омістких галузях господарства, с лучається, витрачають на ці цілісуми, що перевищують в о кремі період и весь річний розмір виручки від реалізаціїтоварів і по слуг.
Метою дійсної робот и є опис загальнихметодологічних основ роз робки нового товару на основі застосування сучаснихмаркетингових підходів виходячи з досвіду управлінського консультування автора.
1. Новий товар
1.1 Поняття нового товару
Відомі не менш 50 трактувань поняття“новий товар”. Можна виділити три основ них підходи до визначення поняття “новийтовар”[5, С. 148-149].
Виходить зтимчасового критерію: до нового відносять будь-я кий вироб, що зновувипускається. Крит ерій новизни в цьому випадку – не якісна с воєрідність виробу, а час йог о ос воєння і виробництва.
Заснований навимозі виділення критерію відмінності нового товару від йог о аналогів іпрототипів. Як та кий критерій пропонують використовувати принцип породження чизадоволення товарами раніше не відом ої потреби. Нов им товаром називають такожбудь-яку прогресивну зміну, що відрізняє товар від раніше відом их. Ці зміниможуть торкатися сировини, мат еріалу, конструкції, технології, зовнішньогооформлення й інше.
Базується нанаступній посилці: треба виходити не з єдин ого критерію, а з визначеної їхньоїсукупності, що характеризують ті чи інші сторон и новизни товару. При цьомуможна виділити, на приклад, чотири рівні новизни товару:
· Зміна зовнішнього оформлення придотриманні існую чих споживчих властивостей;
· Часткова зміна споживчихвластивостей за рахунок удосконалювання основ них технологічних характеристик, але без принципов их змін технології виготовлення;
· Принципов а зміна споживчихвластивостей, що вносить істотні зміни в спосіб задоволення відповідноїпотреби;
· Поява товару, що не має аналогів.
Метод и вивчення нового товару містять ус обі як проведення опитувань (споживачів і фахівців, що займаються роз робкою, виробництвом і збутом нов их товарів), так і постановку спеціальнихекспериментів.
1.2 Роз робка нового товару
Роз робка нового продукту — роз робка о ригінальних продуктів, поліпшенняпродуктів і їхня модернізація, створення нов их марок продуктів шляхомпроведення організацією с воїх власних НІОКР. Звичайно процес роз робки нового продукту підрозділяють на кіль ка етапів: генерація ідей, добір (селекція) ідей, роз робка концепції нового продукту, її пере вірка, роз робка маркетинговоїстратегії, аналіз перспективності бізнесу, роз робка безпосередньо продукту, спробний маркетинг і комерційне виробництво. Для ефективного проведення робітна цих етапах на де які з них необхідно проводит и відповідні маркетинговідослідження.
2. Пошук ідеїнового товару
Длязабезпечення успіху діяльності по розробці нов их товарів необхідно налагодитипостійне надходження нов их ідей. Що надходять на розг ляд ідеї повиннівідповідат и можливостям підприємства. Крім того, їх повинно бути досить багатодля забезпечення волі вибору. Актуальність ідей, що надходять, багато в чомузалежить від того, нас кільки ретельно розроблені принцип и товарної політикипідприємства, виходячи з йог о реальних можливостей, і нас кільки ефективнодоведена ця політик а до в сіх ланок організації. Кожен окремий спів робітник ікож на о крема група працівників повинні точно знати, у як их саме сферах товарногопошуку ком панія зацікавлена більше всього.
2.1 Основні джерела ідей длястворення нов их продуктів
Генераціяідей – це систематично організований пошук ідей нов их товарів[3] . Існує багатоспособів організувати постійний потік ідей. Основні складові процесу пошукуідей нов их товарів — це аналіз джерел ідей і застосування творчих методіводержання ідей .
Можна виділити три основ них джерела ідейдля створення нов их продуктів.
1. Найважливіший — це ринок, причому імпульси можуть виходити як від споживачів, так і від конкурентів. Бажання клієнтів, типові причини ремонтуподають важливу інформацію для поліпшення продуктів. Споживчі організаціїпостійно жадають від підприємств поліпшення продукції і вказують на можливостіцієї об ласті.
2. Друге джерело — це саме підприємство, тобто в першу чергу, усі спів робітники фірми, що зацікавлені у випуску більшсучасного і, відповідно, більш рентабельного товару, у друг у чергу, працівникидослідницьких підрозділів підприємства покликані займатися саме роз робкою новихтоварів. Роз виток нов их продуктів лише в рідких випадках можливо безінтенсивних досліджень. Вели кі підприємства мають істотні пере ваги в ційобласті. Таким чином, об межується конкуренція, ос кільки в ступ нов их підприємствна ринок утру дняється. Для того щоб вистояти в цих умов ах, середні фірми можутькооперуватися для спільного проведення досліджень.
3. Третє джерело для вироблення ідей —незалежні фірми, що теж можуть бути притягнуті для пошуку ідей новихтоварів. Істотне значення мають звіти інститутів, що займаються дослідженнямтоварів. На виставках і ярмарках можуть бути проаналізов ані вітчизняні ізакордонні конкурентні продукт и, вар то та кож залучит и аналіз патентів ірезультатів досліджень у родин них областях.
2.2 Попередня оцінка ідеї
На етапі попередньої оцінки ідеї нового товарузважуються дві задачі.
По-перше, відбувається відсіювання явно негідних проектів, які незаслуговують подальшої у ваги. І, по-друге, з числа ідей, що залишилися післявідсіювання, відбираються найбільш в далі і багатообіцяючі, котрі можнарекомендувати для експериментального пророблення сферою НІОКР.
Серед основ них проблем, розглянутих на дан ому етапі, можна назвати такі, як очікувана потенційна норма прибутку нового товару, кон’юнктурне положеннякомпанії, її здатність до сприйняття нового товару, спів відношення між наявнимифінансовими ресурсами й обсягом капіталовкладень, необхідних для здійсненняпроекту. Дається приблизна оцінка обсягів попиту, аналізуються стійкі тенденціїйог о роз витку, проводиться огляд методів, використання як их необхідно длязабезпечення успішного збуту товару, розглядаються питання структур и цін і т. д.
2.3 Формування ідеї
Фірма повинна визначити, на які товар и і якіринки вар то звертати основ ну у вагу. Необхідно сформулювати, чого саме прагнедосягти фірма за допомогою новинок: одержання великих доходів, що домінуєположення в рамках визначеної части ни чи ринку якихось інших цілей. В організаційній структурі фірми повинне бути закріплений роз поділ зусиль міжстворенням о ригінальних товарів, модифікацією існую чих товарів і імітацієютов арів конкурентів.
Існує безліч джерел ідей для створенняновинок. Одна з двох кращих стартов их площадок у пошуку таких ідей — споживачі. За їхніми нестатками і по требами можна стежити за допомогою опитуваньклієнтури, групових обговорень, аналізу листів, що надходять, і с карг, щобзнайти саме ті потреби, що у даний час мають потребу в задоволенні.
Нестаток — цепочуття, випробовуваний люди ною при чи відсутності не доліку того, що хотілося бйому. Людські нестатки різноманітні і численні. Люди мають потребу в їжі ітеплі, в заємороз умінні і співчутті, одязі і самовираженні. Якщо нестаток незадоволений, люди на відчуває дискомфорт, напругу. Але тільки цей станнапруженості, нещастя і може підштовхнути люди ни (фірму) до дій з метою знайтипредмет задоволення нестатку. [1]
По треба — це той же нестаток, і має конкретнірис и, що визначені культурою й особливостями особистості люди ни. Потребавиражається в предметах, що задовольняють нестаток способом, властивим даномусуспільству [1]. На приклад, та сама нестаток у музиці в людей, різного віку, здобуває форму різних по треб. По треба в музиці підлітка, доросло го і старо горізна. Суспільство розвивається, ростуть потреби йог о членів. Потреби змінюютьсуспільство і самі знаходяться під йог о впливом.
Добір серед нов их ідей доз воляє якомогараніше виявити і відсіяти непридатні ідеї. У більшості фірм фахівці повиннівикладати ідею новинок у письмовому виді на стандарт них бланках, що надходятьпотім на розг ляд комісії з нов их товарів. Так а заявка містить опис товару, цільового ринку і конкурентів, оцінку розмірів ринку, ціни товару. У заявцізазначені три валість і вартість робіт зі створення новинки, вартість їївиробництва і норма прибутку.
На віть у тому випадку, коли ідеяпредставляється гарною, вини кає питання: чи підходить вон а для конкретноїфірми, чи по годиться з її цілями, стратегічними установками і ресурсами. Багатофірм розробили спеціальні систем и оцінки і до бору ідей.

2.4 Зад ум товару.
Ці ідеї треба перетворити в задумитоварів. Зад ум товару — цепророблений варіант ідеї, виражений значим ими для споживача поняттями. Образ товару— конкретне представлення, що склалося в споживачів про реально існуючий чи потенційний товар.
Роз робка зад уму товару. Фірма DIAMOND (діамант) знай шла шлях створення плейера, я кий би використовувавкомп’ютерний звуковий формат за назвою МР3, у яком у немає мех анічних приводів до чи плівки компакт-диску, а я кий працював би на с март-картках. Джереломмузики такого формату по початку може бути тільки комп’ют ер (через чи інтернеткодувати самому музику з чи ка сети компакт-диску). У майбутньому ж за допомогоювипуску визначених пристроїв стане можливим без застосування комп’ютерапереписувати 74 хвилини музики з компакт-диску за 5 хвилин на новий МР3 плейер за допомогою цифрових технологій. [6]
Це іде я товару. Одна к споживачі товар нихідей не купують. Вони купують зад ум товару. Задача діяча ринку — проробити ідеюдо стадії зад умів, оцінити порівняльну привабливість ряду зад умів і вибратикращий з них.
2.5 Економічний аналіз ідеї
Економічнийаналіз ідей може бути здійснений по наступним етапах.
1) Прогноз витрат, зв’язаних з роз витком продукту, виходом на ринок іпродаж ем
Прогноз зв’язаний з визначеним ризиком, ос кільки для аналізу необхідно знати ситуацію на ринку, час і область продажу продукту, відношення споживачів до продукту.
2) Оцінка обсягу реалізації (обороту, виторгу)
Якість прогнозу зале жить від того, нас кільки точно удасться оцінити ріст ринку, досяжну част ку ринку, ціну, що усвою чергу зале жить від витрат.
3) Прогноз прибутку
Якщо ми знаємо для визначеного періоду часу доходи і чи витрати надходження засобів і виплати, то для прогнозуприбутку можуть побут використані метод и інвестиційних розрахунків. У будь-яком у випадку необхідно розглядати кіль ка періодів, ос кільки, як показуємодель життєво го циклу продукту, перші період и можуть виявитися зов сімнетиповими з погляду прибутку.
4) Облік невизначеності
Для кожної ситуації рекомендуєтьсярозробляти оптимістичні середні і песимістичні прогноз и. Інша можливість облікуневизначеності пол ягає в корекції цільових величин таким способом що їмпривласнюються коефіцієнти, що виражають ступінь їхньої вірогідності.
3. Етапи роз робки нового товару
Очевидно, загальна повна схема розробкитоварів повинна починатися з запуску нового товару у виробничу програмупідприємства — інновації, що в ключає пошук ідей нов их товарів, їхню селекцію йекономічний аналіз, а та кож роз виток концепції продукту.
Важливими етапами роз робки товаруповинні бути створення дизайн у товару, включаючи йог о форму, колір і мат еріал; роз робка відповідної упакування і створення сучасної товарної марки. Серйознезначення повинне бути додане забезпеченню якості товару й оцінці йогоконкурентноздатності.
Наступними кроками післязабезпечення в сіх необхідних процедур створення товару повинна бути проведенаоцінка йог о ринкової адекватності, що роз уміється як відповідність даноготовару вимогам ринку, а та кож оцінка товару фірмою, тобто виявленнявідповідності економічних параметрів дан ої продукту виробничим і фінансовимцілям підприємства.
3.1 Роз робка дізайну товару
Якість продукту формується якфункціональними о знаками дан ого товару, роз робка як их є прерогативою конструкторів і технологів, так і зовнішнім дизайн ом, у розробці якогообов’язкова участь повинна приймати маркетолог. Найважливіші засоби, використовувані при розробці продукту і ті, щовпроваджують зовнішність продукту: форма, колір і мат еріал продукту.

3.1.1 Форма продукта
Форма продукту зв’язана як з основ ними, так і додатковими я костями. З додаткових я костей найважливішим є естетичністьпродукту. Фізіо логічна теорія затверджує, що зручний для ока й охоплюваниймалою кіль кіс тю рухів образ є найбільш естетичним. Форм и повинні складатися зпростих, погоджених, по можливості симетричних ліній і елементів.
На сприйняття форм и впливаєіндивідуальність і смак сприймаючого, традиції (знай омі форм и сприймаютьсякраще), а та кож оточення (в оточенні, що відповідає їхнім функціям, продуктисправляють к ращу естетичну дію). Сильний вплив робить та кож мода.
3.1.2 Колір
Колір— це найпростіший і дешевий за сіб для варіації продукту. Палітрак вітів і відтінків неозора. У с віті нараховується близько 2800 назв к вітів, а всього нараховують більш 7,5 млн різних к вітів і відтінків. Вибіркольору визначається мат еріалом і поруч інших факторів.
Коль ори справляють психічну дію, чи заспокоюють, чи збуджують. Вони виражають чи с ум радість, роблять продуктлегким чи важкої в сприйнятті, впливають на образ відстані до предмета.
Коль ори можуть відігравати рольсоціального символу. На приклад, чорний колір — офіційний колірпредставників влади і релігійних діячів (чорні автомобілі, костюм и, сутан и йін.). Білий колір — колір молодят і артистів і т. д.
Іноді існує правове обмеження з приводукольору продукту (на приклад, сигнальні чи коль ори фарбування міліцейськогоавтомобіля). Визначені комбінації к вітів захищені від конкурентів патентами.
При виборі коль ору потрібно враховуватиі вимоги корпоративної культур и, тому що багато фірм дотримуютьвизначеної комбінації к вітів.
3.1.3 Мат еріал продукту
Мат еріал продукту та кож сильно впливаєна сприйняття продукту. Де які мат еріа ли викликають сим патію, інші, навпаки, відштовхують.
Роз робка зовнішнього вигляду продуктуповинне бути постійною задачею служб и маркетинг у. Наступним важливим елементом розробкитовару є йог о упакування.
3.2 Роз робка упаковки
Створенняупаковки — це части на плануванняпродукції, у ході якої фірма вивчає, розробляє і робить свою упаковку, щовключає саму тару, у яку міститься продукція, етикетку і вкладиші.
Виділимо ключові фактор и створенняупакувань, що повинні враховуватися при прийнятті рішень у дан ому напрямку.
1) Дизайн упаковки повинний впливати на образ, що фірма шукає длясвоєї продукції. Колір, форма, мат еріа ли —усе це впливає на представлення споживачів про фірму і її продукцію. Більшпросте упакування с творює образ більш низької якості товарів загальних марок.
2) Стандартизація упаковки збільшує с вітове визнання. З цієї причини“Пепсі-кола” і “Кока-кола” використовують однакове упакування у в сіх частинах земної кулі.
3) Вартість упаковки повинна бути, звичайно, врахована. Відноснавартість упакування може досягати до 40 %роздрібної ціни, у залежності від цілей і ступен я упакування.
4) Сучасні мат еріа ли стимулюють попит. Фірма може вибирати з рядупакувальних мат еріалів: картон, пластик, метал, скло, целофан і ін. При цьомубувають необхідні компроміс и. На приклад, целофан доз воляє показувати товар и, але дуже легко рветься; картон відносно дешевий, але важкий для відкривання. Крім того, потрібно визначити нас кільки новаторською повинна бути упаковка.
5) Потім фірма повинна вибрати розмір, колір і форму. При виборірозмірів потрібно враховувати період збереження, зручність, традиції іконкуренцію. Повинні бути та кож визначені місце, зміст і розмір етикетки, а та кож нас кільки вон а повинна виділятися. На ній повинні бути зазначеніназви ком панії і марка товару.
6) Множинна упаковка з’єднує в с обі дві чи більш одиниці товару. Цеможуть бути однако ві продукт и (на приклад, лез а для гоління, газов ані на пої) чисполучення різних речей (на приклад, набір першої до помоги). Ціль так ої упаковки — збільшити споживання, змусити споживачівкупувати набір речей чи випробувати нов у продукцію . Окремо упаковані порціїяко го-не будь продукту можуть створювати конкурент ну пере вагу. Одна к це можебути дорогою с правою.
7) Нарешті, ком панія повинна переконатися, що дизайн упаковки відповідає маркетинговомуплану підприємства.
3.3 Товар на марка
Важливою части ною планування продукту євизначення товарної марки — процедура, я кий фірма випливає при дослідженні, розробці і реалізації с воїх цілей.
Товар на марка — це ім’я, чи знак символ, щоідентифікують продукцію і по слуги продавця. Чи використовуючи створюючи добре відомі товарні марки, ком панії звичайно можуть одержат и суспільне визнання, широке поширення і більш високі ціни.
Важливість товар них марок визначаєтьсянаступними причинами:
— полегшуєтьсяідентифікація продукції;
— гарантується, що читовар по слуга мають визначену якість;
— підвищуєтьсявідповідальність фірми за продукцію;
— замість порівняння зацінами покупець порів нює марки;
— престиж продукціїрос те з рост ом суспільного визнання марки;
— с творюється відмітнийобраз продукції при сегментації ринку;
— товар на марка може бутивикористана для виходу на новий продукт.
Після роз робки товарноїмарки продукту вар то сформувати систему забезпечення якості товару.

3.4Забезпечення якості товару й оцінка конкурент о- здатності
Формування систем и якостітовару на підприємстві може бути засноване на трьох напрямках господарювання: забезпечення якості, керування якіс тю іполіпшення якості.
Забезпечення якості, у відповідності зістандартами , можна визначити як сукупність планованих і систематичнопроведених заходів, що створюють необхідні умов и для виконання кожного етапужиттєво го циклу товару таким чином, щоб продукція задовольняла визначенимвимогам по якості.
Керування якіс тю — це керуваннятехнологічними процесами, виявлення різного роду не відповідностей у продукції, чи виробництві самій системі якості й усунення не тільки виявлених не відповідностей, але і причин їхнього виникнення.
Поліпшення якості — це постійна управлінська діяльність підприємства, спрямована напідвищення технічного рівня продукції, якості її виготовлення, удосконалюванняелементів виробництва і самої систем и якості підприємства.
Система якості підприємства повиннавраховувати та кож і оцінку конкурентноздатності виробленої продукції. Конкурентноздатність товару — цеможливість конкурувати на рів них з товарами —аналогами на ринку і приносит и йог о виробнику достатній прибуток.
3.5 Оцінкаринкової адекватності товару
Економічний успіх підприємствапрямо зале жить від того, нас кільки йог о продукція задовольняє визначеніпотреби. Тому відповідність продукту вимогам ринку можна визначити, виходячибезпосередньо з економічних показ ників. Індикаторами можуть служит и обсягзбуту, прибуток, покриття постійних витрат.
Одна к, у більшості випадків, неможливооцінювати продукт за економічними показниками, на приклад:
· коли рішення про інноваціїприймається раніш, ніж з’являються які-не будь дані про реакцію ринку;
· на економічні показники впливаєбезліч побічних факторів;
· виявлення ринкової адекватності продукту важливо дляйого удосконалювання і модифікації.
У подібних випадках важливо з’ясувати, нас кільки товар (продукт) чи виробнича програма відповідають вимогам ринку іспоживачів, тобто ринковуадекватність товару.
Для оцінки ринкової адекватності товаруможуть бути застосовані різні підходи:
а) польові маркетинговідослідження, що дозволяють з’ясувати активізацію по треб і пере ваги споживачів при покупці тих чи інших товарів ;
б) лабораторні маркетинговідослідження, що визначають можливість оцінки емоційного впливу товару наспоживачів;
в) аналітичне моделювання, щозабезпечує виявлення оцінки суб’єктивної якості товару;
г) багатомірне комп’ютернемоделювання, що забезпечує порівняльні оцінки різних товарів по в сілякиххарактеристиках.
Поле в маркетингові дослідження ринковоїадекватності товару засновані на вивченні відповідності продукту потребампокупців у природних умов ах на різних стадіях конкретизації по треб.
Більш різнобічно й об’єктивно оцінкаринкової адекватності товару може бути проведена за допомогою лабораторнихмаркетингових досліджень, що реєструють емоційний вплив продуктів наспоживачів.
Побудова простору сприйняття споживачів пол ягаєу визначенні товарів, що утворять конкретний ринок. Для цього можна удатися допослуг чи експертів опитати споживачів, які чи марки продукт и вони враховуютьпри прийнятті рішень про покупки.
Таким чином, обґрунтоване і коректнезастосування передових методів маркетинг у доз воляє формувати і робитиконкурентноздатні, ринково адекватні товар и, що забезпечують одержаннявідповідної висок ого прибутку товаровиробниками.
Далі зміст маркетингових досліджень нового товару розглядається в аспекті вивчення факторів успіху нового товару.
4. Спробний маркетинг
Однієї з заключних стадій створеннянового продукту є спробний чи маркетинг іспит на ринку. Спробниймаркетинг — це пере вірка продукту і маркетингової програми в реальних ринковихумовах. Ціль с пробного маркетинг у — ще до початку повномасштабної реалізаціїпродукту оцінити сам продукт і йог о маркетингову програму (ціну, рекламу, марку, упакування, сер віс і т. д.) і до відатися, як на все это будуть реагуватиспоживачі і посередники. Результат и с пробного маркетинг у можуть бутивикористані при прогнозу ванні обсягу продажів і прибутку. При спробномумаркетингу споживчих товарів використовують наступні метод и: стандартнетестування ринку; контроль не тестування ринку; імітаційне тестування ринку.
4.1 Станадартне тестування ринку
Стандарт не тестування ринку[1] — тестування ринку, при якомуновий продукт поміщають в умов и, подібні до умов реалізації приповномасштабному випуску продукту. Знаходять визначені місця збуту продукту, дезбутовики організації провод ять повну програму маркетинг у, аналізуютьдіяльність магазинів, здійснюють дослідження думки споживачів і ін. з метоювизначення ступен я відповідності продукту запитам споживачів. Метоюстандартного тестування є використання отриманих результатів для прогнозування обсягупродажів у національних масштабах і виявлення проблем, зв’язаних з виробництвомі маркетинг ом дан ого продукту.
4.2 Контроль не тестування ринку
Контроль не тестування ринку[2] — це створення спеціальних панелей магазинів, що згодні за визначену плату випробувати різні метод и продажу продукту. Організація, що здійснює контроль не тестування ринку, у відповідностізі с воїми планами визначає число і географічне місце розташування магазинів, контролює розташування продукту в торговому залі, ціни, об рані методипросування продукту.
Аналіз отриманих результатів даєможливість визначити їхній вплив на попит.
4.3 Імітаційне тестування ринку
Імітаційне тестування ринку — іспит продукту в умов ах, що імітують реальні умов и, на приклад, покупка обранимиорганізацією споживачами на виділені їм обмежені гроші товарів, середяких знаходиться новий продукт, у звичайному чи магазині в магазині-лабораторіїдан ої організації. При цьому споживачам пред’являються зразки реклам и й іншихметодів просування різних продуктів, включаючи випробовуваний продукт.
При с пробному маркетинг у продукціївиробничо-технічного призначення зразки продукції передаються на обмежений час на іспит потенційним клієнтам. Крім того, продукт може бути випробуваний навиставках і демонстраціях, що організуютьсяторгівлею, дистиб’ют ерами і дилерами.
З цих дан их випливає, що розроблювачінов их продуктів у першу чергу повинні вивчати демографічні, психологічні, економічні й інші характеристики насамперед суперноваторів і новаторів, ос кільки саме вони відгукуються на новинки в першу чергу. Зробити це, як правило, надзвичайно складно, тому що ті самі люди можуть поводитися по-різномущодо різних продуктів, то, скажем о, будучи новаторами, то консерваторами.
Очевидно, що на успішність розробкинового продукту великий вплив робить зовнішнє підприємницьке середовище, щотакож необхідно досліджувати.

Висновоки
Виходячи із зробленого дослідження, можна зробити такі висновки:
1. Організаціям випливають постійнорозробляти нові товар и і по слуги. Їхні нинішні товар и мають обмежену три валістьжиття і повинні замінятися більш нов ими. Але нові товар и можуть за знати невдачі– ризик провалу новинки так само великий, як і імовірність її успіху. Ключ доуспіху новинки лежить у зусиллях ком панії в цілому, у ре тельному плану ванні і методичностіпроцесу роз робки нов их товарів.
2. Процес роз робки нового товару складається з декількох послідовних етапів, на кожнім з я кий ком панії необхідновирішувати, чи вар то продовжувати розробку чи ідеї відмовитися від її.
3. Ком панії вар то мінімізувати шансиневдалих ідей, але в той час не підвести передчасно під сокиру в далі.
4. Новий товар починається згенерації ідей. Потім випливає добір ідей, що скорочує число ідей на основівласних критеріїв ком панії.
5. Минулі відсіванн я ідеї проходятьетап роз робки і пере вірки концепції. Удалі концепції проход ять потім етапирозробки стратегії маркетинг у й економічного аналізу. У випадку позитивнихрезультатів на цій стадії, ідеї конкретизують на етапах роз робки товару, с пробного маркетинг у і, нарешті, ос воєння серійного виробництва.

Література

1. Багиєв Г. Л., Тарасевич В. М., Анн Х. Маркетинг: Підручник для Вузів- М: “Економіка”. 1999.- 703 c.
2. Голубків Г. Л. Маркетинговідослідження: теорія, практика, методологія.- М: “Финпресс”. 1998.-416с.
3. Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Д., Вонг В. Основ и маркетинг у: Пер. с англ.- М, Спб, ДО: “Вільямс”, 1998.- 1056с..
4. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. : Пітерком, 1999.- 896с.
5. Маркетинг: Підручник/ Під ред. А. Н. Романов а. – М: Банки і біржі, Юніті, 1996. – 560с.
6. Уласова В. М.; Волков Д. Л.; Куркулів С. Н. Основ и підприємницької діяльності(МАРКЕТИНГ) Навч. по сіб. — М: “Фінанси іСтатистика”. 1999
7. Александров Ю. Л., Терещенко Н. Н., Су слова Ю. Ю. Особливості попиту на ринку легкових автомобілів (на прикладі м. Красноярська)// Маркетинг у Росії і за рубеж ем.№4, 1999.- С.41-50.
8. Голубків Е. П. Маркетинговідослідження товару// Маркетинг у Росії і за рубеж ем, №4, 1999. –С. 3-19.
9. Нікішкін В. В., Гурова И. В. Роль маркетингових досліджень у розробці стратегії виведення нового продукту на ринок// Маркетинг у Росії і зарубежем. №4, 1999.- С.78-91.
10. Попов Е. В. Роз робка нового товару//Маркетинг у Росії і за рубеж ем, №3,1999.-С.11-19.

[1] Багиев Г. Л., ТарасевичВ. М., Анн Х. Маркетинг: Учебник для ВУЗов- М: ОАО Изд-во “Экономика”. 1999.- с.281.
[2] Багиев Г. Л., ТарасевичВ. М., Анн Х. Маркетинг: Учебник для ВУЗов- М: ОАО Изд-во “Экономика”. 1999.- с.281.

Обзоры

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “Новий товар”

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *