ГРОШОВА СИСТЕМА

ГРОШОВА СИСТЕМА

Бесплатно!

Суча сна грошова системахарактеризується наступними загальними рисами:
— відміною офіційного золотоговміс ту грошових одиниць, демонетизацією золота;
— переходом до нерозмінних на золото кредит них грошей, які за с воєюприродою небагато чим відрізняються від паперових грошей;
— збереженням в грошовому обігу декількох країн пор яд з кредит ними грошима паперових грошей у формі казначейськихбілетів;
— випуском банкнот в обіг з метоюкредитування господарства, держав и, а такожприросту офіційних золотих і валют них резервів;
— роз витком та розширенням в грошовому обороті безготівкових розрахунків при одночасному скороченніготівкових;
— посиленням державного регулюваннягрошового обороту в зв’язку з постійним порушенням базового принципу грошової систем и — відповідності» кількості грошей об’єктивним потребамекономічного обороту, яке веде до інфляційного процесу.
-2-
Грошові систем и сформувались в 16-17 століттях з появою та затвердженням капіталістичного способу виробництва, хоча о кремі елементи з’явились вбільш «ранній період.
З роз витком товарно-грошовихвідносин та капіталістичного способу виробництвавідбуваються суттєві зміни в грошовій системі.
Тип грошової систем и визначаєтьсязміс том її елементів та їх в заємодією, які, обумовлюютьтенденції роз витку та закономірності функціонування грошової систем и.
Як елемент господарського мех анізмукраїни грошова система відображає — властивуйому сукупність економічних відносин, в зв’язку з чим набуває характеру системиринкового чи неринкового типу.
Неринкову грошову систему відрізняє наявність значних об межень щодофункціонування грошей (талон и, карткові систем и роз поділу тощ о), використанняадміністративних методів регулювання грошового обігу (раціонування видачігрошей, лімітування кредитів тощ о), розмежування сфер готівкового табезготівкового обігу, забор они певних грошових операцій, здійснення контролю загрошовими операціям и юридичних осіб тагромадян тощ о.
Грошову систему ринкового типу характеризує вільне функціонування грошей. Зберігаються лише певні обмеження проведення грошових операцій на урівні банків . якелементу грошової систем и країни. При цьомурегулювання грошового обігу проводиться шляхом використання економічних методіввпливу на обсяг, динаміку та структуру грошової маси.
Поняття та елементи грошової систем и Грошова реформа та метод и її проведення

Описание работы

ТЕМА 3 — ГРОШОВА СИСТЕМА.
План.
1. Поняття та елементи грошовоїсистем и.
2. Еволюція грошових систем.
3. Грошова реформа та метод и їїпроведення.
-1-
Грошова система – це законодавчовстановлена форма організації грошового обороту в країні. Вон а є складов им елементом господарськогомеханізму і ре гулюється законами, встановленими державою.
Грошова система країни формуєтьсяісторично, що по значається на структурі та . змістіїї елементів. Основ ними з них є:
1) найменування грошової одиниці;
2) масштаб цін;
3) валютний курс;
4}вид и готівкових грошових знаків, які мають закон ну платіжну силу;
5) регламентація безготівковогообороту 4
6) державний апарат, я кий здійснюєрегулювання грошового обороту.
Найменуваннягрошової одиниці! (національної валют и), як правило, вини кає історично. Становлення державної незалежності України обумовило перехід до найменуваннястародавньої грошової одиниці, що використовувалась в К иївській Русі — гривні.
Масштаб цін — історично обумовлений елемент грошової систем и, що визначає ваговий вміст у грошовій одиниці метал у, я кий у відповідний період виконував роль грошей. Встановлений державою золотий(чи срібний) вміст грошей вист упав важливим елементом систем и ціноутворення вкраїні. В умов ах обігу паперових грошей масштаб цін втратив с воє вагомезначення як елемент грошової систем и. Масштаб цін відіграє важливу технічнуроль при виконанні грошима функції міри вар тості.
Валютний курс — це спів відношення між грошовими одиницями (валютами) різних країн.
Держава визначає вид и готівкових грошових знаків, що маютьстатус законного платіжного засобу на її території. До них відносяться: банківські білети, казначейські білети та розмінна монета.
Основ ним компонентом грошової масив сучасних умов ах є не готівкові знаки, а задишки на рахунках в банках та не банківські кредит них установах. Вонивикористовуються для платежів шляхом перерахувань коштів з рахунку платника нарахунок їх одержувача. Принцип и функціонування грошей, що знаходяться нарахунках («грошей безготівкового обігу» або «електронних» вумовах проведення
платежів на базі електронно-обчислювальної технік и), визначаються державою через регламентаціюбезготівкового обороту. Вон а в ключає визначення сфер готівкових табезготівкових розрахунків і режиму використання грошей на рахунках, форм и розрахунків, порядок платежів тощ о.
Операції щодо готівкових табезготівкових розрахунків здійснюють банки та не банківські установи. Однакбезпосереднє регулювання грошового обороту здійснюють банки, що зумовлюєвиділення їх як самостійного елемента грошової систем и. Мех анізм регулюванняхарактеризується побудовою самої банківської систем и — її організацією за од норівневим чи дворівневим принципом.
Кож на державапристосовуючи систему до с воїх інтересів, визначає орган, я кий здійснює грошово-кредитнета валют не регулювання. Таким органом за традицією вис тупає центральний банк, вУкраїні — Національний банк України.
Суча сна грошова системахарактеризується наступними загальними рисами:
— відміною офіційного золотоговміс ту грошових одиниць, демонетизацією золота;
— переходом до нерозмінних на золото кредит них грошей, які за с воєюприродою небагато чим відрізняються від паперових грошей;
— збереженням в грошовому обігу декількох країн пор яд з кредит ними грошима паперових грошей у формі казначейськихбілетів;
— випуском банкнот в обіг з метоюкредитування господарства, держав и, а такожприросту офіційних золотих і валют них резервів;
— роз витком та розширенням в грошовому обороті безготівкових розрахунків при одночасному скороченніготівкових;
— посиленням державного регулюваннягрошового обороту в зв’язку з постійним порушенням базового принципу грошової систем и — відповідності» кількості грошей об’єктивним потребамекономічного обороту, яке веде до інфляційного процесу.
-2-
Грошові систем и сформувались в 16-17 століттях з появою та затвердженням капіталістичного способу виробництва, хоча о кремі елементи з’явились вбільш «ранній період.
З роз витком товарно-грошовихвідносин та капіталістичного способу виробництвавідбуваються суттєві зміни в грошовій системі.
Тип грошової систем и визначаєтьсязміс том її елементів та їх в заємодією, які, обумовлюютьтенденції роз витку та закономірності функціонування грошової систем и.
Як елемент господарського мех анізмукраїни грошова система відображає — властивуйому сукупність економічних відносин, в зв’язку з чим набуває характеру системиринкового чи неринкового типу.
Неринкову грошову систему відрізняє наявність значних об межень щодофункціонування грошей (талон и, карткові систем и роз поділу тощ о), використанняадміністративних методів регулювання грошового обігу (раціонування видачігрошей, лімітування кредитів тощ о), розмежування сфер готівкового табезготівкового обігу, забор они певних грошових операцій, здійснення контролю загрошовими операціям и юридичних осіб тагромадян тощ о.
Грошову систему ринкового типу характеризує вільне функціонування грошей. Зберігаються лише певні обмеження проведення грошових операцій на урівні банків . якелементу грошової систем и країни. При цьомурегулювання грошового обігу проводиться шляхом використання економічних методіввпливу на обсяг, динаміку та структуру грошової маси.
Відповідно до мех анізмурегулювання валют них відносин виділяють грошові систем и. відкритого та закритого типу. У відкритій грошовій системі відсутніобмеження на проведення валют них операцій юридичними та фізичними особами. Режим регулювання валют них відносин та визначеннявалютного курсу забезпечують органічне включення національної економік и всвітову. Грошова система закритого типу передбачає використання валютнихобмежень, які зумовлюють ізоляціюнаціональної економік и від с віто вої. За таких умов валютний курс не відображає реальної інвалютної ціни грошової одиницікраїни, і фактично вис тупає як формальний елемент грошової систем и.
Відповідно до загальних законівфункціонування грошей виділяють саморегулюючі та регульовані грошові систем и. Саморегулюючими були систем и обігуметалевих грошових знаків. Основою саморегулювання вист упала рівність вар тості, яку виража ли монет и в обігу, і вар тості метал у, що містився в них. Через функціюгрошей як засобу утворення скарб у здійснювалось стихійне регулювання грошовоїмаси, завдяки яком у кіль кість грошових знаків в обігу підтримувалась на рініпотреби обігу в грошах.
Історично систем и мета левого обігуреалізувались у формі біметалізму тамонометалізму.
При біметалізму рользагального еквіваленту законодавчезакріплювалась за двома металами, -як правило, золотом і сріблом.
Монометалізм- це грошова система, за якої тількиодин вид метал у в иконує роль грошей.
Відповідно до зміс ту мех анізмурегулювання грошового обороту виділяють систем и паперово-грошового та кредитного обігу.
Для систем и паперово-грошового обігухарактерна бюджет на емісія, яка може виступати у двохформах:
1) випуск грошових білетів держказначейством;
2) покриття бюджетного дефіциту зарахунок кредитної емісії.
Система кредитного обігу — цевипуск і рух грошових знаків, що виникають на основі кредиту. Кредит на емісіязабезпечує еластичність грошового обігу, дає можливість на відміну відбюджетної емісії, не тільки легко збільшувати, а й зменшувати кіль кість грошей в обігу. Органами регулювання грошового обігу є банки.
-3-
Серед комплексу заходів щодооздоровлення-та впорядкування грошового обороту особливе місце займають грошові реформ и, Вони представляють собою повнучи часткову перебудову грошової систем и, яку проводить держава, з метою
Оздоровлення чи поліпшення мех анізму регулюваннягрошового обороту відповідно до нов их соціально-економічних умов.
Грошові реформ и, що проводились врізні час и в багатьох країнах, значно відрізнялися за с воїми цілями, глибиноюреформування діючих грошових систем, методами стабілізації валют, підготовчимизаходами тощ о. Їх можна класифікуватинаступним чином:
1) створення нової грошової систем и. Ці реформ и проводилисяпри переході від біметалізму до золотого монометалізму, від останнього досистеми паперово-грошового обігу чи кредитного обігу в умов ах створення новихдержав, як це мало місце в період падіння кол оніальних імперій чи після виходуокремих республік зі складу колишнього СРСР. Прикладом таких реформ є грошова реформа Вітте в1895-1897рр. у Росії і грошові реформ и в країнах, що звільнилися відколоніальної залежності, тощ о;
2) часткова зміна грошової систем и, коли реформуються о кремі її елементи: назва і величинагрошової одиниці, вид и грошових знаків, порядок їх емісії і характерзабезпечення тощ о. Прикладом таких реформ є зміна порядку емісії і забезпеченнябанкнот в Англії з Актом Роберта Піля (1844р.), грошові реформ и в СРСР у 1922-1924 і 1947рр.;
3) проведення спеціальних стабілізаційнихзаходів з метою отримання інфляції чиподолання її наслідків.
Згідно з с вітовим досвідом грошових реформ існують наступні метод и стабілізаціївалют: нуліфікація, ревальвація (реставрація), девальвація, деномінація.
Нуліфікація -оголошення державою знеціне них паперових грошових знаків недійсними. Проводиться вон а за умов и надзвичайно великого падіння купівельної спроможностігрошей, коли стає недоціль ним будь-я кий обмін їх на нові гроші і в такійкрайній формі зустрів ається рідко.
Девальвація — офіційне зниження державою мета левого вміс ту та курсу(або тільки курсу) національних грошей щодо іноземних валют або міжнароднихрозрахункових одиниць.
Ревальвація- це офіційне підвищення державою золотого вміс ту та валютного курсу або тільки валютного курсу національноївалют и країни.
Деномінація- укрупнення грошової одиниці беззміни її найменування, що проводиться з метою забезпечення грошового обороту інадання більшої повноцінності грошам.
Так, в 1961 році в СРСР старі грошібули замінені на «нові» таким чином, що 1 «Новий» рубльдорівнював 10 «старим». Завдяки деномінації в дається значно скоротитикіль кість грошових купюр і монет, що знаходяться в обігу.
ТЕМА 4 — ВАЛЮТА І ВАЛЮТНИЙ РИНОК.
План.
1. Валют на система та її елементи.
2. Конвертов аністьвалюти.
3. Валютний курс та йог о вид и.
-1-
Валютою називають грошову одиницю, яку використовують для в имірувартості товару.
Поняття «валюта» використовується в трьох значеннях:
1) грошова одиниця певної країни;
2) грошові знаки іноземних держав;
3) умов на міжнародна (регіона льна) грошова розрахункова одиниця або платіжний за сіб.
Державно-правоваформа організації міжнародних валют них (грошових) відносин країн представляєсобою валют ну систему. Валют на система представляєсобою сукупність двох елементів: валютного мех анізму та валют них відносин. Під валют ним мех анізмом мають на у вазіправо ві норм и та інститути,
які діють на національному таміжнародному рівнях. Валютні відносинимають повсякденні зв’язки, в які вступають приватні особи, фірми, банки навалютних та грошових ринках з метою здійснення міжнародних розрахунків, кредит них та валют них операцій.
Національнавалютна систем и — це державно-правова форма організації валют них відносин на території певної країни. Вон а в становлюєпевний порядок валют них розрахунків і правил робот и з валютою інших країн. Функціонування національної валют ної систем и ре гулюється з врахуванням нормміжнародного права та національного законодавства країни.
Складов ими елементами валют ноїсистем и є націона льна валюта, умов и її конвертованості, режим валютного курсу, валютніобмеження в національній економіці, мех анізм валютного регулювання і контролю, правила використання іноземної валют и і міжнародних платіжних та кредит них засобів обігу тощ о.
До складу національних валют них систем вход ять відповідні інфраструктури ланки: банківські та кредитно-фінансові установи, біржі, спеціальні органивалютного контролю, а та кож інші державні та приватно-комерційні інститути, що берутьучасть у валют них відносинах.
Розрізняють с віто ві та національнівалютні систем и. С віто ві валютні систем и розвиваються на регіональному та глобальному (с вітовому) рівнях.
С вітова валют на система в ключаєміжнародні кредитно-фінансові інститути та комплекс міжнародних договірних та державно-правових норм, що забезпечують функціонування валют них інструментів. Елементами с віто вої валют ної систем и: певний набір міжнародних платіжнихзасобів, валютні курс и та валютні паритет и, умовиконвертованості, форм и міжнародних розрахунків, режим міжнародних ринків валютита золота, міжнародні та національнібанківські установи тощ о.
Регіона льна валют на система — цеправова форма організації валют них відносин між групою країн.
Найважливішими елементами так оїсистем и є регіона льна міжнародна розрахункова одиниця, спеціальний режимрегулювання валют них курсів, спільні валютні фонд и та регіональнікредитно-розрахункові установи. Прикладом регіональної валют ної систем и можебути Європейська валют на система, яка булазаснована у 1979 році, і одночасно вис тупає як елемент сучасної с віто воївалют ної систем и.
-2-
Конвертов аність або обіг національної грошової одиниці — це можливість для уча сників зовнішньоекономічних угодлегальне обмінювати її на іноземні валют и.
За ступен ем конвертованостірозрізняють валют и:
— віль но конвертов ані (резервні);
— частково конвертов ані;
— замкнуті (неконвертовані);
— клірингов их розрахунків.
Вільноконвертована валюта (ВКВ) — валюта, яка віль но танеобмежене обмінюється на інші іноземні валют и(повна зовнішня та внутрішня конвертов аність). ВКВ називають резервною валютою, так як у такій валюті центральні банки іншихкраїн накопичують та зберігають резерв и коштів для міжнародних розрахунків(дол ар, фунт стерлінгів, швейцарські франки,єни, євро).
Частково конвертована валюта — націона льна валюта країн, в як их застосовуютьсявалютні обмеження для резидентів та за окремими видами обмінних операцій. Розрізняють такі основні сфер и валют них об межень: поточні операції платіжногобалансу (торгові та не торгові угоди); обмежений продаж іноземної валют и, забор она продажу товарів за кордоном занаціона льну валюту, регулювання строку платежів, експорту та імпорту. Основнапричина валют них об межень — нестача валют и, тис к зовнішньої заборгованості, роз лад платіжних балансів.
Замкнута (неконвертована) валюта -націона льна валюта, яка функціон ує тільки в межах однієї країни і не обмінюється на інші іноземні валют и.
Клірингові валют и — це розрахункові валютні одиниці, що функціонують на еонові клірингов их у год. Клірингові угодиукладаються для вирівнювання платіжногобалансу без витрат валют них резервів: 1) при необхідності отримання пільговогокредиту від контрагентів, я кий має активний баланс; 2) в якості заходу у відповідь на дискримінаційні дії іншої держав и.
-3-
Валютний курспредставляє собою ціну грошової одиниці дан ої країни, яка вираже на в грошовійодиниці іншої кур аїни. Валютний курс, так само, як і ціна будь-яко го звичайноготовару, має свою вартісну основу та кол ивається залежно від попиту тапропозиції.
Валютний курс в иконує низкуважливих економічних функцій:
— подолання національних об межень грошової одиниці;
— локальна цінність грошовоїодиниці пере творюється в міжнародну;
— в ступає засобомінтернаціоналізації грошових відносин;
— сприяє утворенню ціліс ноїс віто вої систем и грошей.
На валютний курс впливають такіфактор и, як:
— зміна обсягів ВВП;
— стан торговельного баланс у країни;
— рівень інфляції;
— внутрішня та зовнішня пропозиція грошей;
— відсоткові ставки;
— перспектив и політичного роз витку;
— держав не регулювання валютного курсу.
У реальній практиці міжнароднихвідносин в умов ах паперово-грошового обігу застосовуються наступні два видивалютних курсів: фіксовані та плаваючі або гнучкі.
Фіксованікурс и — система, що припускає наявність зареєстрованих паритетів, які знаходяться в основівалют них курсів, що підтримуються держав ними валют ними органами.
Фіксований валютний курс офіційновстановлюється централь ним банком з врахуванням спів відношення цін у данійкраїні з цінами країн голов них партнерів, рівня валют них резервів, стануторговельного баланс у. Фіксований валютний курс найбільш доцільний за умоввнутрішніх кризов их ситуацій в нестабільній економіці, тому, що забезпечує нижчі темп и інфляції, стабільні умов и для зовнішньоекономічної діяльності, с творюєможливість прогнозувати роз виток ситуації в країні.
Гнучкі (плаваючі) курс и — це система, при якій у валют відсутні офіційні паритет и.
Розрізняютьплаваючі курс и, які змінюються в залежності від попиту та пропозиції на ринкута курс и, які змінюються в залежності відпопиту і пропозиції на ринку, але корегуються валют ними інтервенціямицентральних банків.
Визначення курсу валют називаютькотируванням. Яким займаються офіційні державні орган и.
При котируванні валют вказуєтьсякурс продавця, за як им банки продають валюту, в курс покупця, за як им банкикупують цю валюту.
Вплив держав и на валютний курс проводиться через операції централь них емісійних банків за допомогою дисконтної політик и та валют ної інтервенції.
Дисконтна або облікова політик а -зміна обліко вої ставки центрального банку з метою регулювання валютного курсушляхом впливу на рух короткострокових капіталів.
Валют на інтервенція — це прямевтручання центрального банку країни у функціонування валютного ринку черезкупівлю-продаж іноземної валют и з метою впливу на курс національної грошовоїодиниці.

Обзоры

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “ГРОШОВА СИСТЕМА”

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *