« Банківські операції »

« Банківські операції »

Бесплатно!

Посередницькі операції — цепослуги банків з розміщення цінних пап ерів емітентів на первинному фондовомуринку, брокерські та дилерські по слуги в операціях з фондов ими цінностями,іно земною валютою, інші вид и операцій на грошовому ринку, в як их банкивиступають як посередники, поєднуючи інтереси різних с торін фінансових у год.
Ринок цінних пап ерів відіграє життєво важливу роль в економічному роз витку як окремих господарюючихсуб’єктів, так і суспільства в цілому, забезпечуючи лік відність та ринковиймеханізм ціноутворення, сприяючи обігу капітал у і йог о раціональному розміщенню. Основ ним завданням фондовогоринку вис тупає мобілізація та вкладання фінансових ресурсів у найбільшпривабливі з точки зору ринкової ефективності вид и підприємницької діяльності. Вільний оборот капітал у на фондовому ринку забезпечується через обіг ціннихпаперів, які поділяються на три групи:
— пайові цінніпа пери, за як ими емітент не несе зобов’язання повернут и кошти, інвестовані вйого діяльність, але які надають їх власникам право на участь в управліннідіяльніс тю емітента (акції);
— борговіцінні па пери, за як ими емітент несе зобов’язання повернут и у визначений термінкошти, але які не дають їх власникам права на участь в управлінні діяльністюемітента (державні боргові зобов’язання, облігації підприємств, ощаднісер тифікати та век селі банків);
— похідні цінні па пери (фінансові ф’ючерси, опціони, с вопи тощ о).
Цінні па пери випускаються як з метою створеная нов их та роз виткуісную чих виробництв, так і для покриття тимчасових по треб в обігових коштах. Вони можуть бути іменними чи на пред’явника, з віль ним чи обмеженим колом обігу. На сьогодні цінні па пери в Україні можуть випускатись як у власне папе ровійформі у вигляді відповідних бланків, так і у формі записів на рахунках у системі електронного обігу цінних пап ерів. Прям ими комерційними учасникамифондового ринку як окремого сектора економік и, на яком у здійснюєтьсяпідприємницька діяльність, є:
— фінансовіком панії, які спеціалізуються на комерційній та комісійній діяльності з ціннимипаперами, а та кож на операціях за дорученням емітента в процесі первинногорозміщення випусків цінних пап ерів та надання інших по слуг (інвестиційнеконсультування, управління портфелями цінних пап ерів тощ о);
— комерційнібанки, які отримали ліцензію на ведення професійної діяльності на фондовому ринку та здійснюють визначені чин ним законодавством операції зцінними пап ерами;
— інвестиційніком панії, які поєднують в одній особі функції фінансового посередника (брокера, ділера) й інституційного інвестора. В заємні фонд и інвестиційної ком паніїакумулюють кошти дрібних інвесторів для спільного інвестування в цінні па пери, діючи за рахунок і в інтересах осіб, які їх купують. Інвестиційні ком паніївиступають для інших інституційних інвесторів інвестиційними менеджерами іконсультантами, формують їх актив и в цінних пап ерах, організують нарахування тасплату доходів по цінних пап ерах.
Побічними(непрям ими) комерційними учасниками фондового ринку, які зобов’язані діяти наринку лише через посередництво прям их уча сників, є:
— інвестиційні фонд и, якіорганізують спільне інвестування в цінні па пери через емісію власнихнеголосуючих цінних пап ерів;
— до вірчі товариства, щоздійснюють операції на фондовому ринку від імені, за рахунок, в інтересах та наім’я до вірителів;
Товарно-комісійні, складські операції та операції за дорученням Знайти форвардний курс дол ара до гульдена та марку по курсу “с пот” і “форвард”

Описание работы

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ПЕРЕПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ

К О Н Т Р О Л Ь Н А Р О Б О Т А
подисципліні « Банківські операції »
Вариант – № 8

Слухач : ……………………………………. Сидоркевич Дмитро Іванович

Спеціальність, група : ………………. ЗФ – 02 ( фінанси )

К ерівник : ………………………………… ЧаленкоВік торія Вас илів на

Результат, дата:

Реєстраційний номер, дата:

м. Черкаси
2002 р.

З А В Д А Н Н Я

1. Посередницькі операції банків …………………………………………………………………………………-3

2. Товарно-комісійні, складські операції та операції за дорученням ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….- 7

3. Знайтифорвардний курс дол ара до гульдена там арку по курсу “с пот” і “форвард”, якщо:
курс “с пот” 2,5010 – 2,5068
дисконт ( 3 міс.) 30 – 10 ………………………….……………………………………………………………………- 12

4. У кліента рахунок в USD, а він хоче внести на дипозит 100 000 DEM. ……..- 12
Найменування
Курс купівлі
Курс продажу
FRF
5,6
5,707
DEM
1,6
1,6900

5. Згідно зумовами кредитного договору ставка прост их відсотків в першому місяцікористування кредиту с клала 80% річних, а в кожному наступному місяці зросталана 5%. Визначити суму відсотків за кредит 300 тис. грн. строк ом на 9місяців……………………………………………………………………………………………………………………………………..- 12

6. Банк видав кредит 10 млн. грн. на 3 рок и за складною річною ставкою 60 % річних зпогашенням одночасним платежім. Визначити суму. Яка погашаеться та суму нарахованих відсотків. ……………………………………………………………………………………………..- 13

Література …………………………………………………………………………………………………………………………….- 14

1. Посередницькі операції банків .
Посередницькі операції — цепослуги банків з розміщення цінних пап ерів емітентів на первинному фондовомуринку, брокерські та дилерські по слуги в операціях з фондов ими цінностями,іно земною валютою, інші вид и операцій на грошовому ринку, в як их банкивиступають як посередники, поєднуючи інтереси різних с торін фінансових у год.
Ринок цінних пап ерів відіграє життєво важливу роль в економічному роз витку як окремих господарюючихсуб’єктів, так і суспільства в цілому, забезпечуючи лік відність та ринковиймеханізм ціноутворення, сприяючи обігу капітал у і йог о раціональному розміщенню. Основ ним завданням фондовогоринку вис тупає мобілізація та вкладання фінансових ресурсів у найбільшпривабливі з точки зору ринкової ефективності вид и підприємницької діяльності. Вільний оборот капітал у на фондовому ринку забезпечується через обіг ціннихпаперів, які поділяються на три групи:
— пайові цінніпа пери, за як ими емітент не несе зобов’язання повернут и кошти, інвестовані вйого діяльність, але які надають їх власникам право на участь в управліннідіяльніс тю емітента (акції);
— борговіцінні па пери, за як ими емітент несе зобов’язання повернут и у визначений термінкошти, але які не дають їх власникам права на участь в управлінні діяльністюемітента (державні боргові зобов’язання, облігації підприємств, ощаднісер тифікати та век селі банків);
— похідні цінні па пери (фінансові ф’ючерси, опціони, с вопи тощ о).
Цінні па пери випускаються як з метою створеная нов их та роз виткуісную чих виробництв, так і для покриття тимчасових по треб в обігових коштах. Вони можуть бути іменними чи на пред’явника, з віль ним чи обмеженим колом обігу. На сьогодні цінні па пери в Україні можуть випускатись як у власне папе ровійформі у вигляді відповідних бланків, так і у формі записів на рахунках у системі електронного обігу цінних пап ерів. Прям ими комерційними учасникамифондового ринку як окремого сектора економік и, на яком у здійснюєтьсяпідприємницька діяльність, є:
— фінансовіком панії, які спеціалізуються на комерційній та комісійній діяльності з ціннимипаперами, а та кож на операціях за дорученням емітента в процесі первинногорозміщення випусків цінних пап ерів та надання інших по слуг (інвестиційнеконсультування, управління портфелями цінних пап ерів тощ о);
— комерційнібанки, які отримали ліцензію на ведення професійної діяльності на фондовому ринку та здійснюють визначені чин ним законодавством операції зцінними пап ерами;
— інвестиційніком панії, які поєднують в одній особі функції фінансового посередника (брокера, ділера) й інституційного інвестора. В заємні фонд и інвестиційної ком паніїакумулюють кошти дрібних інвесторів для спільного інвестування в цінні па пери, діючи за рахунок і в інтересах осіб, які їх купують. Інвестиційні ком паніївиступають для інших інституційних інвесторів інвестиційними менеджерами іконсультантами, формують їх актив и в цінних пап ерах, організують нарахування тасплату доходів по цінних пап ерах.
Побічними(непрям ими) комерційними учасниками фондового ринку, які зобов’язані діяти наринку лише через посередництво прям их уча сників, є:
— інвестиційні фонд и, якіорганізують спільне інвестування в цінні па пери через емісію власнихнеголосуючих цінних пап ерів;
— до вірчі товариства, щоздійснюють операції на фондовому ринку від імені, за рахунок, в інтересах та наім’я до вірителів;
— пенсійні фонд и та страховіком панії, які мають можливість через по слуги фінансових посередниківздійснювати операції на фондовому ринку з метою формування власних портфелівцінних пап ерів і отримання доходу по них.
Позабіржовий ринок цінних пап ерівстворюється і функціон ує з метою забезпечення максимального зв’язку мех анізмів фондового ринку з інтересами інвесторів та емітентів окремих регіонів, сприяння залученню капіталів у середні та малі підприємства, створеннясприятливих умов для роз витку новітніх технологій та виробництв, диверсифікаціїнапрямків підприємницької діяльності в регіон ах, створення потужної фондов оїінфраструктури, спроможної у короткий термін реформувати власність за допомогоюзалучення широких верств дрібних та інституційних інвесторів. Саме напозабіржовому ринку здійснюються такі операції, як інвестиційне консультування, управління портфелем цінних пап ерів. Комерційні банки в сучасних умовахактивно провод ять фондові операції як на біржовому, так і на позабіржовому ринку цінних пап ерів.
У загальному вигляді операція зцінними пап ерами — цеюридичне оформлен а та за кінчена дія або послідовність дій на фондовому ринку, об’єк том як их є цінні па пери та грошові засоби.
Усі банківськіоперації з цінними пап ерами можуть бути роз поділені на три основні групи:
емісійні— пасивні операції, які здійснюються через випуск цінних пап ерів власногоборгу;
інвестиційні— активні операції із вкладення власних та залучених фінансових ресурсів у фондові актив и шляхом придбання відповідних цінних пап ерів на фондовому ринкувід свого імені;
клієнтські— посередницькі операції з цінними пап ерами, які здійснюються банками відімені, за рахунок та на користь клієнтів.
Комерційнийбанк проводить ту чи іншу операцію на фондовому ринку залежно від конкретновизначеної мети банківської діяльності. Так, для формування і збільшеннявласного капітал у та залучення ресурсів для використання в актив них операціяхбанк здійснюватиме емісійні операції:
— випуск акцій і облігацій;
— емісію век селів;
— випуск депозит них та ощадних сер тифікатів. З метою одержанняприбутків від діяльності з цінними пап ерами, для забезпечення у часті устатутному капіталі інших підприємств та контролю над їх власніс тю банкздійснюватиме інвестиційні операції:
— арбітражну дилерську діяльність, тобто виконання у год купівлі-продажуцінних пап ерів від свого імені та за с вій рахунок шляхом виставлення власнихцін купівлі-продажу із зобов’язанням їх купівлі та (або) продажу за заявленимицінами;
— купівлю акцій з метою утримування їх у с воєму розпорядженні терміномбільше ніж 1 рік.
Якщо метою банківської діяльності на фондовому ринку вис тупаєодержання доходу у вигляді комісійних вина город від операцій з ціннимипаперами, то банк буде проводит и клієнтські операції:
— андеррайтинг, тобто гарантоване розміщення на ринку випусків ціннихпаперів клієнтів-емітентів;
— брокерську діяльність, тобто здійснення у год з цінними пап ерами якповірений чи комісіон ер, що діє на підставі договору доручення або комісії;
— діяльність з управління цінними пап ерами, тобто здійснення від свогоімені та за вина городу протягом певного строку до вірчого управління ціннимипаперами, що на лежать іншій особі, в інтересах цієї або інших осіб;
— кліринговудіяльність: по слуги з визначення в заємних зобов’язань (збирання, звірка, коригування інформації щодо у год з цінними пап ерами і підготовка бухгалтерськихдокументів) та їх заліку з поставок цінних пап ерів і розрахунків за ними;
— депозитарнудіяльність: надання по слуг зі зберігання сер тифікатів цінних пап ерів та (або) обліку переходу прав на цінні па пери;
— реєстраторськудіяльність: операції зі збирання, фіксації, об робки, зберігання та наданняінформації, що складає систему ведення реєс тру власників цінних пап ерів;
— діяльність зобслуговування клієнтських операцій з цінними пап ерами: наданняконсультаційно-інформаційних по слуг, що безпосередньо сприяють укладаннюцивіль но-правових у год з цінними пап ерами між учасниками фондового ринку.
Крім цьогоюридичні та фізичні особи — суб’єкти підприємницької діяльності можутьпридбавати іноземну валюту через уповноважені банки для виконання власнихзобов’язань перед не резидентами.
Іноземна валюта, придбана у встановленому порядку через уповноважені банки та уповноважені кредитно-фінансовіустанови на міжбан ківському валютному ринку України, повинна бути використанарезидентом протягом 5 робочих днів з моменту зарахування її на йог о поточнийрахунок.
Придбана іноземна валютаможе бути перерахована резидентом для виконання власних зобов’язань переднерезидентом лише з поточного рахунка в іноземній валюті, з яко го, за рішеннямрезидента, здійснюються в сі перерахування з метою виконання йог о зобов’язаньперед не резидентами в цій іноземній валюті.
У разі порушеннярезидентами зазначеного строку придбана іноземна валюта про даєтьсяуповноваженим банком протягом 5 робочих днів на МВРУ. При цьому позитивнакурсова різниця, що може вини кати за такою операцією, щоквартально направляєтьсядо Державного бюджету України, а негативна — відноситься на результатигосподарської діяльності резидента. У разі повернення на адресу резидентакоштів в іноземній валюті, що були куплені на МВРУ та перераховані на користьнерезидента через те, що в заємнізобов’язання повніс тю або частково не виконані, ці кошти не можуть бутивикористані з іншою метою і підлягають продажу на МВРУ. Кошти в іноземнійвалюті, що надійшли на адресу резидента — суб’єк та підприємницької діяльності, підлягають попередньому зарахуванню на роз подільчий рахунок в уповноваженомубанку.
Уповноваженібанки та уповноважені кредитно-фінансові установи зобов’язані продавати бездоручення клієнтів усі надходження на користь клієнтів в іноземній валюті, щопідлягають продажу на МВРУ згідно з чин ним законодавством України, протягом 5банківських днів з часу зарахування таких надходжень на їх кореспондентськірахунки. Кошти в іноземній валюті, які були зараховані на роз подільчий рахунокі не підлягають, згідно з чин ним законодавством України, продажу на МВРУ, уповноважений банк або уповноважена кредитно-фінансова уста нова зобов’язаніперерахувати на поточний валютний рахунок клієнта без йог о доручення не пізніше5 банківських днів з моменту зарахування цих коштів на роз подільчий рахунок.
Продаж задорученням клієнта йог о власних коштів в іноземній валюті уповноважений банкабо уповноважена кредитно-фінансова уста нова зобов’язані здійснювати протягом 5банківських днів з часу списання цих коштів з поточного рахунка клієнта.
Гривнєвийеквівалент іноземної валют и, продан ої на міжбан-ківському валютному ринкуУкраїни, в усіх випадках має бути зарахований на основний поточний рахуноквласника коштів не пізніше 2 банківських днів після надходження на кореспондентськийрахунок відповідної суми в гривнях.
Суб’єктиміжбан ківського валютного ринку України при проведенні безготівкових операцій зкупівлі-продажу іноземної валют и на МВРУ отримують комісійну вина городу відклієнтів у гривнях.
Уповноваженомубанку та уповноваженій кредитно-фінансовій уста нові згідно з власними тарифамидозволяється отримувати комісійну вина городу в іноземній валюті за рахуноккоштів клієнтів, якщо операції, які вони виконують за дорученням клієнтів, по в’язані зі с платою комісійної вина городи в іноземній валюті іноземномубанку-ко респонденту та зі с платою коштів міжнародним платіжним системам іміжнародним системам зв’язку за користування їхніми по слугами.

2. Товарно-комісійні, складські операції та операції за дорученням
Операції з векселями, що здійснюються всучасних умов ах комерційними банками, можна класифікувати за такими групами.
1. Кредитні операції — операції з надання грошових коштів проти врахування век селів танадання кредитів під заставу век селів.
2. Торговельні операції — операції з купівлі та продажу век селів.
3. Гарантійні операції — операції з надання гарантій оплати век селів третіх осіб за певнихобставин і в обумовлений строк: ввалювання век селів, видача гарантій назабезпечення оплати век селів.
4. Розрахункові операції — операції з оформлення заборгованості векселями: прийняття до сплатипереказних век селів, видан их на банк кредиторами; видача прост их век селів кредиторам банку; видача переказних век селів на боржників банку; видача банкупростих век селів боржниками банку; вексельні платежі.
5. Комісійні та до вірчі операції — операції з інкасування век селів; доміциляція век селів; зберіганнявекселів; купівля, продаж і обмін век селів за дорученням клієнтів.
6. Врахування век селів — операція з кредитування банком суб’єк та господарювання шляхомпридбання векселя до настання строку плат ежу за ним з дисконтом (зі знижкою) за грошові кошти з метою одержання прибутку від погашення векселя заномінальною вартіс тю. При цьому сума дисконту утримується на перед івираховується відповідно із номінальної суми векселя, виходячи з кількостіднів, що залишаються до строку плат ежу за ним з прийняттям до розрахунку дняврахування і дня плат ежу.
Українські комерційні банки здійснюють операції з векселями відповідно до Законів України «Про цінні па пери і фондов у біржу», «Про підприємства вУкраїні», «Про держав не регулювання ринку цінних пап ерів в Україні». Мех анізм проведення банками вексельнихоперацій базується та кож на Положенні про простий і переказний вексель(затверджене Поста новою ЦВК і РНК СРСР від 7 сер пня 1937 p. № 104/1341), Правилах виготовлення івикористання вексель них бланків (затверджені Поста новою КМУ і НБУ від 10вересня 1992 p. №528), Положенні про операції банків з векселями (затверджене Поста новою ПравлінняНБУ від 28 сер пня 1999 p. №258).
У загальному значенні вексель— це цінний папір, у яком у зазначено безумовне грошове зобов’язання однієїособи щодо с плати іншій особі визначеної суми коштів у визначений строк. Елементами, що в сукупності становлять вексель не зобов’язання та перетворюютьйого з простого цивільного боргового зобов’язання в зобов’язання, щорегулюється нормами вексельного законодавства, виступають вексельні рек візити, основ ними серед як их є:
— валюта і сума векселя;
— дата плат ежу;
— безумовне зобов’язання (наказ) сплатитивексельну суму;
— найменування та адреса векселедавця;
— місце плат ежу.
На практиці використовують простий іпереказний век селі.
Простий вексель — це вексель, виданий у формі безумовного зобов’язання здійснитиплатіж.
Переказний вексель — це вексель, виданий у формі безумовного наказу здійснити платіж.
Дисконтна ставка, щозастосовується банком при врахуванні век селів, тіс но по в’язана з процентною ставкою по звичайних кредит них операціях і може бути розрахована за формулою
D =??,
де D — річна ставкадисконту, % ;
R — річна процент на ставка, % ;
п — кіль кість днів до погашення векселя.
Розрахунок суми, яку належить сплатитипред’явнику векселя у момент йог о врахування банком, можна здійснити за формулою
AP = NV(1 – D ?),
де АР — сума, що виплачуєтьсяпред’явнику за врахований вексель;
NV — номінальнавартість векселя.
Торговельніоперації з купівлі та продажу век селів здійснюються банками напідставі укладеного з продавцем (покупцем) договору про купівлю (продаж) век селів, в яком у, зокрема, повинні бути визначені:
— ціна купівлі(продажу) век селів;
— строк та порядок здійснення розрахунку;
— умовипереходу права власності на век селі;
— строк та порядок передавання век селів тощ о. Ціна векселя при купівлі(продажу) в становлюється за домовленіс тю с торін у відсотках до номінальноївар тості векселя. Дата переходу праввласності, строк і порядок розрахунку та передавання век селів встановлюютьсядоговором за домовленіс тю с торін з урахуванням вимог цивільного законодавства.
Продавецьможе зробити на век селі один із таких передавальних написів (індосаментів):
іменний —індосамент, за як им векселетримач перед ає права за векселем покупцю та в якомузазначається особа, якій або за наказом якої має бути здійснений платіж;
бланковий —індосамент без зазначення певної особи, я кий складається лише з підписувекселетримача, за як им векселетримач перед ає в сі права покупцю векселя. Вексель з проставлен им бланков им індосаментом, я кий підлягає о платі за наказом, повинен бути оплачений пред’явнику. Векселетримач може перетворити бланковийіндосамент у повний, зробивши над підписом бланкового індосаменту вказів ку напев ну особу. З метою уникнення непорозумінь при пред’явленні банку век селів та контролю банком відповідальності за векселем договір про купівлю (продаж) век селів має містити інформацію про вид індосаменту на век селі (іменний, бланковий) та особу, яка йог о вчинила.
Гарантійнібанківські операції з векселями полягають у наданні банком забезпеченняплатежу за векселем за будь-яку із зобов’язаних за ним осіб. Гарантуванняоплати век селів є формою кредитування банком суб’єк та господарювання іздійснюється на загальних принципах банківського кредитування за дорученнямта за рахунок клієнтів. Гарантія плат ежу за векселем над ається шляхомввалювання векселя та письмо вої гарантії в забезпечення оплати векселя.
Авалювання— це взяття банком на себе зобов’язання оплатит и вексель повніс тю абочастково за одну із зобов’язаних за ним осіб, якщо плат ник не оплатив вексель уст рок. Як правило, можуть бути авальовані век селі з точно визначеним строкомплатежу. Аваль оформляється як напис на век селі: «Вважати за аваль», «Яка валіст за (назва особи, за яку видан о аваль)», «Ава-льований». В а валі маєбути зазначена особа, за яку він виданий. Якщо вон а не зазначена, вважається, що аваль наданий за векселедавця. Аваль може бути наданий у будь-я кий час: прискладанні, вида ванні та на будь-яком у наступному етапі обігу векселя.
Гарантія на забезпечення оплати век селів складається банком обо в’язково у письмо війформі. Усі гарантії вважаються без-відзивними, якщо не зазначено інше. Взагаліпід гарантією платежуза векселем вважається без відзивне зобов’язання здійснити платіж за векселем уст рок за пред’явленням вимоги. Платіж має бути виконаний проти пред’явленняписьмової вимоги плат ежу згідно з умовами гарантії.
Обсяг та порядок відповідальності банку за гарантією визначається законодавством тієї місцевості, де надано гарантію, тазміс том самої гарантії. Для того, щоб зобов’язання за гарантією регулювалосянормами законодавства про вексельний обіг, достатньо, щоб в ній були такірек візити:
— по вне найменування банку-гаранта;
— безумовне зобов’язання банку-гаранта провиплату гарантійної суми;
— сума гарантії;
— місце видачі.
Крім того, гарантія плат ежу за векселем, якщовона обтяжена іншими обставинами та умовами про невиконання зобов’язань щодоугоди, може мат и такі рек візити:
— по вне найменування позичальника (особи, відімені якої видається гарантія);
— по вне найменування бенефіціара (особи, накористь якої видан а гарантія);
— посилання на угоду, на підставі якої виданагарантія;
— строк плат ежу;
— умов и пред’явлення вимоги плат ежу;
— можливе врегулювання скорочення гарантійноїсуми;
— застереження про витрати.
Питання про те, за як их обставин та на якихумовах банк має виконувати гарантію, а та кож строк та умов и її погашення визначаютьсязміс том гарантії та чин ним законодавством.
Розрахункові вексельні операції банківздійснюються у вигляді оформлення заборгованості векселями та проведення розрахунківз використанням век селів. Оформлення заборгованості векселями між банком таіншою особою (боржником або кредитором банку) пол ягає у заміні одних зобов’язань іншими — вексель ними. До операцій з оформлення векселямикредиторської заборгованості банку на лежать:
— акцепт (надання згоди на оплату) переказнихвекселів банком, видан их на банк кредитором банку;
— видача прост их век селів банком кредитору банку. До операцій з оформлення векселями дебіторської заборгованості банкуналежать:
— видача банком переказних век селів на боржника банку і акцепт век селівборжником;
— видача боржником банку прост их век селів накористь банку.
До операцій з розрахунків векселями щодопогашення кредиторської заборгованості банку на лежать вексельні платежі накористь кредитора, їх зміст пол ягає в тому, що кредитор банку погоджуєтьсяприйняти від банку-боржника виконання іншого (вексельного) зобов’язання відплатника за векселем. Прийняття вексельного зобов’язання відбувається шляхомпередавання векселя, придбаного банком-боржником, кредитору банку.
До операцій з розрахунків векселями щодопогашення дебіторської заборгованості перед банком на лежать вексельні платежіборжником на користь банку. Їх зміст пол ягає в тому, що банк-кредиторпогоджується прийняти від клієнта-боржника виконання іншого (вексельного) зобов’язання від платника за векселем. Прийняття вексельного зобов’язаннявідбувається шляхом передавання векселя, придбаного клієнтом-боржником, банку-кредитору.
Комісійні та до вірчі вексельні операціїздійснюються банками у формі: інкасування век селів; доміциляції век селів; зберігання век селів; купівлі, продажу та обміну век селів за дорученням.
Інкасування век селів — це здійснення банком за дорученням векселетримача операцій звекселями і суп ровідними комерційними документами (за їх наявності —розрахунками, транспорт ними документами, товаророзпорядчими документами тощ о) на підставі одержан их від векселетримача інструкцій з метою:
— одержання плат ежу (акцепту) за векселями;
— передавання век селів і комерційних документів проти плат ежу(акцепту);
— передавання век селів ікомерційних документів на інших умов ах.
Використовуються такі вид иінкасування век селів і суп ровідних комерційних документів:
1) чисте інкасо — інкасування век селів без суп ровідних комерційних документів;
2) документарне інкасо — інкасування век селів із суп ровідними комерційними документами.
Сторонами в операції інкасування виступають:
1) принципал — особа, яка доручає банку операцію інкасування;
2) банк-ремітент — банк, яком у принципал доручив операцію інкасування;
3) інкасуючий банк — будь-я кий банк, крім банку-ремітен та, я кий бере участь в операції інкасування;
4) пред’являючий банк — інкасуючий банк, якийздійснює пред’явлення век селів і комерційних документів платнику;
5) плат ник— особа, якій пред’являються век селі та комерційні документ и згідно здорученням на інкасування.
Чисте ідокументарне інкасо век селів здійснюється банком на підставі укладеного звекселетримачем договору про інкасування.
Доміциляціявекселів — це призначення особливого місця плат ежу за векселем, відмінного від місцезнаходження платника за векселем, а та кож призначенняособливого платника (доміциліа-та) за векселем. Оплата век селів, в як их банквиступає особливим платником (доміциліатом) — це здійснення банком за дорученнямдовірителя-платника за векселем операцій з векселями на підставі одержан их віддовірителя інструкцій, тобто:
— приймання век селів до плат ежу від законного векселетримача;
— здійсненняплатежу за векселями;
— передавання век селів платнику після повної оплати векселя. Ознакоюдоміцильованого векселя є наявність на лицьовому боці векселя вказівкивекселедавця: «Доміцильований в (найменування особливого місця плат ежу і назвабанку)», «Плат ник (назва банку і найменування особливого місця плат ежу)»,«Підлягає с платі в (назва банку і найменування особливого місця плат ежу)». Платіж банк-доміциліат в иконує від імені і за дорученням платника за векселем— векселедавця. Векселедавець перераховує в банк на відповідний рахунок коштив обсязі, достатньому для оплати векселя. За рахунок цих коштів або за рахунокнаданого векселедавцю кредиту, сума яко го попередньо зарахована на відповіднийрахунок для оплати век селів, банк-доміциліат і здійснює платіж за векселем законному векселетримачеві.
Зберігання век селів — це здійснення банком задорученням, від імені і за рахунок до вірителя (векселетримача) операцій звекселями на підставі одержан их від до вірителя інструкцій, тобто:
— схову;
— передавання о ригіналу векселя законному векселетримачу копії векселя;
— передавання примірника переказного векселя, що призначався для акцепту, законному векселетримачу іншого примірника векселя;
— передавання о ригіналів примірників і копійвекселів іншій особі на умов ах, зазначених до вірителем.
Зберігання век селів здійснюється за двомавидами:
1) «закрите зберігання» — зберігання век селів шляхом надання до вірителю депозитного вічка усховищі (сейфі) банку без будь-як их інструкцій щодо дій банку з векселями;
2) «відкрите зберіганням — зберігання век селів шляхом подання в банк суп ровідно го доручення назберігання з точними інструкціям и щодо дій банку з векселями.
Зберігання век селів банк здійснює на підставіукладеного з до вірителем договору про зберігання.
Купівля, продаж і обмін век селів задорученням клієнтівздійснюється банком на підставі договорів комісії і доручення. На виконання цихдоговорів банк укладає з клієнтами о кремі договори купівлі, продажу і мінивекселів.
При купівлі век селів за дорученням клієнтабанк може надавати останньому кредит або забезпечувати виконання йог о зобов’язаньгарантією чи поручительством на загальних принципах банківського кредитування, беручи при цьому на себе відповідні кредитні ризики.

ПРАКТИЧНЕ ЗАДАННЯ
3. Знайтифорвардний курс дол ара до гульдена там арку по курсу “с пот” і “форвард”, якщо:
курс “с пот” 2,5010 – 2,5068
дисконт ( 3 міс.) 30 – 10

Так як курс “с пот” нижчий курса“форвард” то буде дисконт (2,5010 < 2,5068). Визначимо форвардний курс : курс “с пот” = курс “форвард”– дисконт 2,4980 – 2,5058 4. У кліента рахунок в USD, а він хоче внести на дипозит 100 000 DEM. Найменування Курс купівлі Курс продажу FRF 5,6 5,707 DEM 1,6 1,6900 1). С початку, по законодавствуУкраїни, необхідно обміняти (продати) марки за грив ню 100 000 х1,6 = 160 000 грн; 2). Купит и за грив ню до лари США 160 000 / 5,707 = 28 035.47 USD ( не враховуєм 1 % пенсійного фонду та комісіюбанка) Клієнт може покласти нарахунок 28 035.47 $. 5. Згідно з умовами кредитного договору ставка прост их відсотків в першому місяці користування кредиту с клала 80%річних, а в кожному наступному місяці зростала на 5%. Визначити суму відсотків за кредит 300 тис. грн. строк ом на 9 місяців. 1). Розрахуємо суму відсотків за перший місяц : ( 300 х 80 % /100% ) / 12 = 20 тис. грн. 2). Визначемосуму прост их відсотків за кредит 300 тис. грн. строк ом на 9 місяців: ? 20+21,25+22,5 +…+ 30 =225 тис. грн. 6. Банк видав кредит 10 млн. грн. на 3 рокиза складною річною ставкою 60 % річних з погашенням одночасним платежім. Визначити суму, яка погашаеться та сумунарахованих відсотків. 1). визначемо майбутню вартістьна складний процент. Майбутню вартість через n років можна вирахувати за формулою ? де FV — майбутня вартість; PV — теперішня вартістьмайбутнього доходу; R — річна ставка процента; n — кіль кість років. FV = 10 х ( 1 + 0,6 )3= 40,96 млн. грн. – сума, яка повинна погашатися через три рок и; 2). Сума нарахованих відсотків 40,96 – 10 = 30,96млн. грн. Література: 1. ЗУ «Про банки та банківську діяльність» - м. К иїв, 7 грудня 2000 р.; 2. Банковское дело /Под ред. Лавру шина О. И. – М. : Финансы и статистика, 1999. – 576с.; 3. Васюренко О. В. Банківські операції: Навч. по сіб. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: Е-во «Знання», 2001. – 255 с.; 4. Коваленко В. В. Особливостікредитування підприємств і організацій в сучасних умов ах // Фінанси України. –1998. – 10. – с.27 – 30.; 5. Лахтіо нова Л. А. «Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання: Монографія» - К.: КНЕУ, 2001. – 387 с. 6. ЗУ « Про держав не регулювання ринку ціннихпаперів в Україні » - м. К иїв, 30 жовтня 1996 рок у N 448/96-ВР ; 7. ЗУ « Про цінні па пери іфондов у біржу » - м. К иїв, 18 червня 1991 рок у N 1201-XII ;

Обзоры

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “« Банківські операції »”

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *